Механизация на горското стопанство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕХНИК-МЕХАНИЗАТОР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

623020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Механизация на горското стопанство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6230201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Механизация на горското стопанство – трета степен на професионална квалификация. Специалността осигурява придобиване на умения за работа с моторен верижен трион и храсторез и управление на МПС (трактори, леки и товарни автомобили).
Основни дейности – Техник-механизаторът работи с машини, съоръжения, инструменти и инсталации за предварителна подготовка на площите и за почвообработка, за бране и добиване на горски семена, плодове и резници, за изваждане на фиданки и за садене на фиданки и резници, за сеене, напояване и др. Той извършва сеч и първична обработка на дървените материали.
Отговорности и задължения – Техник-механизаторът прилага изискванията и разпоредбите на нормативните документи, свързани със стопанисването и ползването на горите. Той съхранява и борави с използваните в горското стопанство инструменти в лесокултурната дейност, в дърводобива и др. Прилага режимите на стопанисване на горите и ползване на горските ресурси. Познава и прилага правилата за пожарна безопасност и борба с пожарите. Осъществява контрол върху работата на другите.
Възможно работно време – Нормиран 8-часов работен ден.
Полезна информация: http://lex.bg/laws/ldoc/2134178816 – Закон за горите
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за допълнителни придобивки – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Техник-механизатор“, могат да упражняват частна лесовъдска практика и да извършват дейности в горите.
Трудности и предизвикателства в тази професия – Техник-механизаторът работи на открито, понякога в сурови условия.
Ресурси, с които трябва да се работи – Техник-механизаторът работи с различни инструменти: брадви, цапини, лостове-обръщачи, клещи, триони, клинове, клупи, ролетки, моторни верижни триони, горива и смазочни материали, техническа и технологична документация, специална работна екипировка, машини и съоръжения за първична обработка на дървените материали, трактори, булдозери и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Горско стопанство.
Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Техник-механизаторът може да си намери работа в държавните лесничейства, държавните дивечовъдни станции и дърводобивни фирми и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Техник-механик, механизация на горското стопанство
  • Горски работник
  • Дървар
  • Залесител
  • Извозвач, дървен материал
  • Горски пазач
  • Лесозащитник
  • Лесозащитник
  • Маркировач, лесофонд и дървен материал
  • Резач, горски дървен материал

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Техник-механизатор”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
Полезни връзки: http://iag.bg/lang/1/index – Изпълнителна агенция по горите

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Съобразителност, самообладание, последователност в действията, бърза и точна преценка и реакция, отговорност, старателност, акуратност и др .
Необходими знания и умения – Умения за работа в екип и йерархическа подчиненост, спазване на трудовата и технологичната дисциплина, поемане на отговорност за работата на други лица. Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Техник- механизатор“, могат да се явят на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория Ткт и могат да се явят на изпити за придобиване на свидетелство за правоспособност за работа с трактори и горска техника.
Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.
Учебни предмети, които се изучават – Горско законознание, Механизация на горското стопанство, Трактори и автомобили, Горски транспорт, Експлоатация и техническо обслужване на автомобила, Ремонтно дело, Безопасност на движението по пътищата и др.
Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]