Механизация на селското стопанство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

621070

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Механизация на селското стопанство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6210701

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Механизация на селското стопанство – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за извършване на диагностика, ремонт и експлоатация на трактори и автомобили, селскостопански машини и земеделска техника, за работа с машинно-тракторни агрегати. Учениците по тази професия придобиват правоспособност – Водач на МПС – категория „Ткт” , „В”, „Твк” и „Твк-З“.
Основни дейности – Техникът на селскостопанска техника извършва диагностика, техническо обслужване и ремонт на земеделска техника – трактори, автомобили и селскостопанска техника. Полага грижи за селскостопанските животни.
Отговорности и задължения – Планира и организира диагностиката и ремонта на селскостопанска техника. Планира и подбира машинно-тракторен парк. Прави агропроизводствена характеристика на почвата и на различните видове земеделски култури.
Възможно работно време – Обикновено работата е с нормирано работно време, като е възможно оставане след края на работния ден по време на активния сезон.
Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – При изпълнение на работата си техникът на селскостопанска техника спазва и контролира изискванията за техника на безопасност, хигиена и охрана на труда, противопожарна и аварийна безопасност и безопасност при управление на моторното превозно средство.
Полезна информация – Необходимостта от обучени специалисти от тази професия се очаква да нараства поради повишаването на изискванията към качеството и количеството на продукцията. Използването, обновяването, развитието и поддържането на земеделската техника са важна част от селскостопанското производство и се очаква те да се увеличат заедно с повишаване на изискванията към техническото състояние и безопасната експлоатация.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В сферата на земеделието и селското стопанство.
Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя.
Трудности и предизвикателства в тази професия – Техникът работи на открито – на полето, в селскостопанския двор; и на закрито в селскостопански помещения – ремонтни бази, животновъдни ферми и офиси. Носи работно облекло и обувки, понякога използва ръкавици. Работи при различни атмосферни условия, понякога работи в помещения със специфична миризма.
Възможни контакти – Със селскостопански работници, председатели на кооперации и сдружения, счетоводители, инженери, механици и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Растениевъдство и животновъдство.
Организации/ институции, в които може да се реализира човек – В собствена ферма, земеделски участък, кооперация, сдружение, държавен земеделски участък и др.
Длъжности, които могат да се заемат:

  • Монтьор, двигатели на моторни превозни средства
  • Шофьор, лекотоварни автомобили
  • Водач, селскостопански машини
  • Тракторист
  • Оператор, селскостопански машини
  • Оператор, моторизирани съоръжения в земеделието

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на селскостопанска техника“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.
Професионални сдружения и организации / www.azpb.org/ – Асоциация на земеделските производители

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Сръчност и техническо мислене, концентрация по време на работа, бърза преценка и вземане на решение, способност за усвояване на нови знания и др.
Необходими знания и умения – Техникът на селскостопанска техника трябва да разпознава, разчита и използва конструктивна и технологична документация; да познава устройството на системите и механизмите на селскостопанската техника; да умее да извършва техническо обслужване на земеделска техника; да работи в екип и др.
Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.
Учебни предмети, които се изучават – Технология на металите, Техническа механика, Електротехника, Хидравлика, Растениевъдство, Животновъдство, Селскостопански машини, Диагностика и ремонт, Експлоатация на земеделска техника и др.
Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]