Металургия на цветните метали

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ОПЕРАТОР В МЕТАЛУРГИЯТА

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

521080

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Металургия на цветните метали

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5210802

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Металургия на цветните метали – втора степен на професионална квалификация. Операторът в металургията участва в подготовката на суровините и материалите и тяхното включване в технологичния процес в производството на цветни метали.

Основни дейности – Операторът в металургията изпълнява дейности, свързани с подготвителните процеси в производството на черни и цветни метали: подготвя основните видове формовъчни материали и смеси, използвани в леярството; изработва леярски форми; прилага технологиите за изработване на пясъчни форми, специалните методи за леене и др. Той разчита схеми, чертежи и прилага своите знания за правилно протичане на производствените процеси. Операторът предприема своевременни мерки при констатирани отклонения от нормите на процесите и уведомява техника или инженера в производството.

Отговорности и задължения – Операторът в металургията поема отговорности за качеството на своята работа във всички етапи от подготовка и осъществяване на технологичния процес. Извършва операции и дейности, присъщи за леярското производство; подготвя суровините и материалите и ги включва в металургичния процес под контрола на техник-металурга. Следи за правилното функциониране на машините и оборудването в съответното производство. Спазва изискванията за техника на безопасност. В своята работа той спазва инструкциите в регулативните норми, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Възможно работно време – Нормирано работно време. Възможна е работа на смени.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорности в зависимост от спецификата на металургичното производство. [email protected]/www.bbk.bgcatalog.com – Българска браншова камара по машиностроене
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Металургични производства.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с безотпадъчни технологии, икономия на суровини и енергия, оптимизация и електронизация на металургичните процеси. Трудности: свързани са с условията на труд в металургичното производство.

Ресурси, с които трябва да се работи – Различни видове суровини и материали за металургичното производство, машини, уреди и съоръжения и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Металургия на черни и цветни метали.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Предприятия от металургичното производство и фирми.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Металург

Възможности за кариерно развитие – Операторът в металургията може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др.

Полезни връзкиhttp://www.bcm-bg.com/ – Българска асоциация на металургичната индустрия.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Дисциплина, поемане на отговорност, работоспособност, бърза и точна преценка и реакция, технически усет и др.

Необходими знания и умения – Знания за характеристиките на металургичните процеси, за физико-химичните, механичните и технологични процеси, характеризиращи производството на черни и цветни метали, за технологичното оборудване и неговото правилно използване.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Икономика, Чужд език по професията, Техническа механика, Електротехника и електроника, Металургични процеси, Металургични пещи, Металознание и термична обработка, Благородни и редки метали, Металургия на тежки и леки метали, Обща металургия, Технология на металолеенето, Металургия и термична обработка на металите и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]