МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

344020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3440202

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ – втора степен на професионална квалификация. По време на изучаването на тази специалност се придобиват знания относно работа с отчетни документи в областта на данъчното и митническо обслужване, процесите във външната търговия и др.

Основни дейности – Данъчният и митническият посредник извършва трудови дейности, свързани с данъчното и митническото законодателство. Той предоставя информация по икономически въпроси, отнасящи се до прилагането на данъчното и митническото законодателство. Привежда аргументи за спазването на данъчните и митническите задължения, своевременното погасяване на публичните вземания, реда на тяхното обезпечаване и последиците от принудително изпълнение. Съобразява дейността си с отговорностите, които носи при неизпълнени, лошо изпълнени или несвоевременно изпълнени митнически и данъчни задължения, свързани с облагаемите процеси. Митническият и данъчният посредник подлежи на санкции при настъпване на вреди от дейността, свързана с данъчно и митническо обслужване.

Отговорности и задължения – Данъчният и митнически посредник своевременно предоставя на физически лица необходимите им митнически и данъчни документи и разяснява начина за попълването им. Данъчният и митнически посредник спазва нормативните актове, регламентиращи митническата и данъчната дейност, посредничи при предоставянето на отговори от компетентни данъчни органи на запитвания на данъчните субекти. При обработка на митнически документи от голямо значение е владеенето на чужди езици. Данъчният и митнически посредник ползва приложен програмен продукт и международни системи за информация. Извършва подготвителни и заключителни работи, свързани с организация на работното място. Изисква необходимата информация и носи отговорност за нейното коректно използване при митническото и данъчното обслужване. Отговаря за опазването на поверените му стоки, както и носи отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности.

Възможно работно време – Работното време на данъчния и митнически посредник е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда.

Възможни контакти – Отчита извършената дейност пред прекия си ръководител и спазва етични норми на поведение при общуването с колеги и клиенти. Подчинен е на главния счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства със счетоводители, служители, касиери, клиенти, контролни органи и др.

Полезна информация – Данъчните и митнически служители често се намесват в скандали, свързани с нарушения и корупция. Професията изисква висок морал и професионализъм при изпълнението на служебните задължения.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилият професия „Митнически и данъчен посредник” работи основно в държавната администрация.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Данъчният и митнически посредник носи отговорност за материалните и финансовите вреди, настъпили в резултат на неправилно изпълнение на трудовите задачи. От него се изисква оперативност в работата и финансова дисциплина

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Счетоводство, данъчно облагане и митнически контрол.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Придобилият професия „Данъчен и митнически инспектор” може да работи в държавната администрация, извършваща данъчен и финансов контрол, в митнически и гранични пунктове и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Търговски представител
 • Специалист, доставки
 • Търговски посредник
 • Агент, експедиция на товари
 • Организатор карго внос/износ
 • Организатор склад под митнически контрол
 • Отговорник митническа обработка
 • Административен специалист с контролни функции
 • Специалист с контролни функции, въвеждане на данни
 • Инспектор, митнически документи
 • Митнически инспектор
 • Старши митнически инспектор
 • Главен митнически специалист
 • Митнически сътрудник
 • Младши митнически специалист
 • Старши митнически специалист
 • Митнически дознател
 • Специалист, държавна администрация, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Данъчен и митнически посредник“, могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по същата професия или за придобиване на квалификация по друга професия от професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“ като резултатите от ученето по общата професионална подготовка и по част от отрасловата професионална подготовка се признават. Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Данъчен и митнически посредник“, могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“ като резултатите от ученето по общата професионална подготовка и по част от отрасловата професионална подготовка се признават.

Професионални сдружения и организации

http://pods-bg.org/ – Професионално сдружение на държавните служители

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – За професията „Данъчен и митнически инспектор” са необходими инициативност, прецизност, точност, коректност, отговорност, наблюдателност, емоционална стабилност, да притежава комуникативни способности, организираност, и лоялност.

Необходими знания и умения – Данъчният и митнически посредник трябва да познава основните данъчни и митнически понятия, данъчните закони, процедурите при данъчно и митническо обслужване и контрол. Да умее да планира работата си. Да проявява лоялност към организацията, като спазва морално-етични норми. Да умее да работи с компютър, офис техника и интернет.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище е за ученици: за втора степен – завършено основно образование; за трета степен – завършено основно образование. За лица, навършили 16 години: за втора степен – завършен първи гимназиален етап; за трета степен – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално образование и обучение са: за втора степен – придобита първа степен на професионална квалификация от същата област на образование; за трета степен – придобита втора степен на професионална квалификация от същата област на образование. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионалните гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Международно и данъчно законодателство, Външна търговия, Организация и технология на митническата дейност, Организация и технолoгия на данъчната дейност, Международни плащания, Валута и валутен контрол, Статистика и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]