Обслужване на заведения в обществено хранене

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Сервитьор-барман

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

811080

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Обслужване на заведения в обществено хранене

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8110801

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Обслужване на заведения в общественото хранене – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с дейностите за посрещане и настаняване на гостите, приемане на поръчки, сервиране и уреждане на сметките.

Основни дейности – Основните задължения на сервитьора‐ барман са посрещане, обслужване и изпращане на гости, приемане на резервации за места в заведението, изготвяне и сервиране на напитки и храни, отсервиране и разплащане на извършените поръчки. Освен готови напитки барманите предлагат и сервират приготвени от тях по поръчка – кафе, чай, коктейли, шейкове, фрешове и др.

Отговорности и задължения – Сервитьорът‐барман участва в организирането на дегустации, презентации и промоции на храни и напитки. В работата си спазва всички нормативни изисквания за качеството на предлагане на услугата, както и изискванията за безопасни условия на труд.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Сервитьорът‐ барман е длъжен да спазва хигиенните изисквания в заведението, здравословните и безопасни условия за труд.

Възможни контакти – С клиенти (гости) на заведението, персонала от кухнята, отговорника на търговската зала, със собственика, доставчици на храни и напитки, представители на контролни органи (РЗИ) и др.

Възможно работно време – Нормирано или гъвкаво работно време.

Полезна информация: http://bab.bg ‐ Българска асоциация на барманите (БАБ)
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В заведения за хранене, сладкарници, барове, казина и дискотеки, в ресторанти, в железопътния, речния и морски транспорт, и др.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Необходимо е сервитьорът‐барман да повишава квалификацията си чрез обучения и семинари за запознаване на чуждестранния опит и иновации в развитите туристически държави.

Реализация – Изискването за владеене на поне един чужд език прави възможно упражняването на професията „Сервитьор ‐ барман“ и в чужбина.

Ресурси, с които трябва да се работи – Сервитьорът‐ барман използва в работата си трапезни съдове и прибори за хранене, чаши за различни видове напитки; колички за предястия, сервитьорски колички и подноси; хладилни машини‐камери, шкафове и др.; машини за кафе, шейкъри, сокоизстисквачки, миксери и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – В общественото хранене, туризма и търговското обслужване.

Организации/институции, в които може да се реализира – Сервитьорите‐бармани могат да работят във всички заведения за хранене или места за развлечение, където се предлагат напитки.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Барман
  • Главен сервитьор
  • Обслужващ бюфет/лавка
  • Салонен управител
  • Сервитьор

Възможности за кариерно развитие – Придобилите втора степен на професионална квалификация могат да се обучават по друга професия от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. Повишаването на квалификацията съответства на съвременните тенденции за обучение през целия живот. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно‐ квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации – Българска асоциация на барманите (БАБ)

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – За успешното упражняване на професията „Сервитьор‐ барман“ са необходими физическа издръжливост, добра координация на движенията, добра памет, ясна и разбираема реч и др.

Необходими знания и умения – За успешното практикуване на професията са необходими умения за ефективна комуникация и за работа в екип. Владеенето на чужди езици и етичното отношение към клиента са задължителни за практикуващите тази професия.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е: завършени VII клас или основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Видове предмети, които се изучават – Чужд език, Стокознание, Икономика на общественото хранене, Технология на кулинарната продукция, Хигиена на храненето, Сервиране на храни и напитки, Здравословни и безопасни условия на труд, Практика по професията и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация

http://www.mon.bg/ ‐ Професионално образование, Държавен план‐прием в държавните и общинските професионални гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища

http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на средните училища

http://www.navet.government.bg/ ‐ Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]