Оперативно счетоводство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

344030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Оперативно счетоводство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3440301

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оперативно счетоводство – трета степен на професионална квалификация. По време на изучаването на тази специалност се придобиват знания относно текущата счетоводна обработка на отчетната документация и периодични приключвания, отчети и контролна дейност на счетоводната обработка.

Основни дейности – Оперативният счетоводител обслужва текущата счетоводна дейност в предприятието, като съставя първични счетоводни документи, класифицира и сортира, подрежда и архивира отчетната информация в установените срокове

Отговорности и задължения – Оперативният счетоводител получава, събира и обработва статистическа, финансова и друга отчетна информация, свързана с дейността на предприятието. Получава и предава счетоводни документи на обслужващите банки. Получава и предава парични средства в левове и валута от и по банкови сметки. Закупува и продава валутни парични средства. Съставя извлечения и оборотни ведомости от аналитичните сметки. Съставя разчетно-платежни ведомости за възнаграждения на персонала. Участва в комисии при провеждане на вътрешен контрол чрез инвентаризации на материални обекти, парични средства и финансови активи в предприятието.

Възможно работно време – Работното време на оперативния счетоводител е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда.

Възможни контакти – Той е подчинен на главния счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства с други оперативни счетоводители, отговорници на складове, производства, магазини, домакини, касиери, доставчици, клиенти, контролни органи и др.

Полезна информация – В зависимост от отрасъла и големината на стопанската единица оперативният счетоводител може да извършва счетоводна обработка изцяло или само на част от общата финансова отчетност в предприятието. Оперативният счетоводител работи в офис и ползва офис техника (компютър, принтер, скенер, телефон, факс, калкулатор и др.).
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Във всички сфери на стопанската и нестопанската дейност: държавни и частни производствени предприятия, фирми, банки, административни, здравни и културни заведения, училища, научноизследователски институти и други обществени организации.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Оперативният счетоводител носи отговорност за съставените от него първични счетоводни документи и счетоводни записвания както върху тях, така и в регистрите на предприятието, за спазване на нормативно определените срокове за приключване и представяне на документи и отчети в различни институции.

Ресурси, с които трябва да се работи – С нормативни документи, формуляри, справочници, правилници, специализирана научна литература и друга икономическа документация; с компютри, броячни машини, техника за проверка на банкноти, касови апарати, калкулатори, факс, копирна техника и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Счетоводство и данъци.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Придобилият квалификация по професия „Оперативен счетоводител” може да работи в счетоводни фирми или в счетоводните отдели на предприятия и организации от различни отрасли на стопанството.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Асистент одитор
  • Счетоводител
  • Финансов контрольор
  • Счетоводител, оперативен
  • Отчетник, финанси
  • Касиер, счетоводство
  • Отчетник, счетоводство
  • Фактурист
  • Специалист, контрол разходи
  • Специалист, контрол приходи и др.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Оперативен счетоводител”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации

http://www.ides.bg/– Института на дипломираните експерт-счетоводители в България

http://www.ssb-plovdiv.com/ – Съюз на счетоводителите

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – прецизност, логическо и оперативно мислене, математически способности, отговорност и дисциплинираност.

Необходими знания и умения – Способност за анализиране, сравняване и обобщаване на икономическа информация. Да умее да планира работата си. Да проявява лоялност към предприятието, като спазва морално-етични норми. Да умее да работи със счетоводни документи и счетоводни програми. Да умее да работи с компютър, офис техника и интернет.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионалните гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Счетоводство на предприятието, Търговско счетоводство, Банково счетоводство, Бюджетно счетоводство, Застрахователно и осигурително счетоводство, Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация, Външнотърговски сделки и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]