Организация на обслужването в хотелиерството

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Администратор в хотелиерството

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

811020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Организация на обслужването в хотелиерството

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8110201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Организация на обслужването в хотелиерството – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с цялостната организация по настаняването и обслужването на гостите в хотела.

Основни дейности – Администраторът в хотелиерството приема, регистрира, настанява, изпраща гостите на хотела. Предлага и реализира допълнителни услуги (предава съобщения, пратки, писма, вестници, списания на клиентите). Съдейства на гостите за разрешаване на възникнали проблеми.

Отговорности и задължения – Администраторът спазва установените хотелски стандарти за посрещане на български и чуждестранни гости. Поддържа техните сметки с готовност за приключване и прилага правилните процедури за изпращането на гостите.

Възможно работно време – Работното време се определя от фирмената политика на хотела. Работи се и в почивни дни, налице е сезонност в работата.

Възможни контакти – Администраторът ръководи портиера, пиколото, телефониста, информатора и останалите администратори (ако е старши администратор).

Полезна информацияhttp://www.bhra‐bg.org/ ‐ Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите професионална квалификация по професията „Администратор в хотелиерството“ имат добри възможности за реализиране по професията ‐ в малки и средни хотели, семейни хотели и други места за настаняване.

Усилия, които трябва да се полагат – Администраторът в хотелиерството трябва да владее поне един чужд език, като се стреми постоянно да повишава езиковата си квалификация. Необходимо е да се информира за новостите в туристическата индустрия и политика от специализирани издания и списания на чужд език.

Ресурси, с които трябва да се работи – Администраторът има униформено облекло и отличителен знак с длъжност и име. Работи с резервационен регистър, компютъризирана система за различни дейности, телефонни и телефаксни системи.

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Администраторът в хотелиерството работи в сферата на услугите (хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг).

Организации/ институции, в които може да се реализира – Администраторът в хотелиерството може да практикува професията си във всички хотели, мотели и туристически бази.

Длъжности, които могат да се заемат :

  • Администратор, хотел
  • Информатор/ културна организация/ културен институт
  • Информатор, приемна
  • Служител, рецепция в хотел
  • Рецепционист

Възможности за кариерно развитие – Придобилите професионална квалификация по професията „Администратор в хотелиерството“ имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др., а също и да продължат обучението си по професии с четвърта степен на професионална квалификация от същото професионално направление. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно‐ квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезна информация: http://www.hotelier.bg/hotelier/home.nsf ‐ Национален хотелиерски мениджмънт клуб

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Важни за професията са качества като: дискретност, комуникативност, трудова дисциплина, отговорност, етичност и др.

Необходими знания и умения – Умения за работа в екип, за комуникация по телефон, за водене на бизнес кореспонденция и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е: завършени VII клас или основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища, в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Технология на хотелиерското обслужване, Туристическа, туроператорска и турагентска дейност, Туристически ресурси в България, Организация и функциониране на кухнята и ресторанта и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по теория и по практика на професията.

Линкове към полезна информация

http://www.mon.bg/ Професионално образование, Държавен план‐прием в държавните и общинските професионални гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища

http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на средните училища

http://www.navet.government.bg/ ‐ Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение

http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]