Организация на спортни прояви и първенства

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Организатор на спортни прояви и първенства

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

813080

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Организация на спортни прояви и първенства

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8130801

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Организация на спортни прояви и първенства – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за усвояване за знания и практики за социални, логистични, комуникационни, управленски и маркетингови дейности.

Основни дейности – Организаторът на спортни прояви и първенства изпълнява социални, материално-технически, логистични, информационни, комуникационни, управленски и маркетингови дейности, свързани с планирането, организирането и провеждането на спортни прояви и първенства.

Отговорности и задължения – Организаторът разработва организационни планове за провеждане на спортни прояви и първенства и в зависимост от техния вид и специфика планира необходимите човешки, финансови, материално-технически и информационни ресурси.

Възможно работно време – Работното време често е ненормирано, като се налага да работи в почивните и в празничните дни.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Организаторът на спортни прояви и първенства е длъжен да спазва законодателната уредба и нормативните изисквания за организиране и провеждане на спортни прояви и първенства.

Полезна информация – Наредба № 2 за организиране, планиране и финансиране развитието на масовата физическа култура, спорта и туризма: http://www.planinite.info/V_pomosht_na_turista/Normativni_aktove/Turizam/Naredba_Finansirane.h tm 
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Организаторът на спортни прояви и първенства се реализира като представител на спортни организации, държавни и общински институции, фирми и др., които планират провеждането на спортни прояви и първенства.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Отговорностите на организатора на спортни прояви и първенства са ограничени, заради ролята му на представител на спортни организации или държавни и общински институции. Въпреки това той е отговорен за сигурността на други хора (участници, зрители, гости) и е необходимо да спазва стриктно изискванията на потребителите и партньорите.

Ресурси, с които трябва да се работи – Използва офис оборудване и технически средства: телефон, факс, компютър, времеизмервателни технологии, интернет, комуникационна техника, програмни продукти и др.

Възможни контакти – Осъществява контакти с външни институции и партньори.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Спорт

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Организаторът на спортни прояви и първенства може да се реализира в спортни организации, държавни и общински институции.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Управител, спортни дейности
  • Агент, спорт
  • Служител, спортна организация
  • Организатор, спортни прояви и първенства, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор на спортни прояви и първенства“, могат да повишават придобитата квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в системата на висшето образование.

Полезна информация: http://www.bulsport.bg/i.php/index.html Асоциация за развитие на българския спорт:

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Личностните качества на организаторa на спортни прояви и първенства са: отговорност, дружелюбно отношение, учтивост, адаптивност, гъвкавост и комбинативност, дискретност, разбиране, отзивчивост и съпричастност към предпочитанията, желанията и изискванията на участниците и потребителите на спортни прояви, способност за работа под напрежение и стрес.

Необходими знания и умения – Уменията за работа в екип, за осъществяване на ефективна комуникация и владеенето на чужди езици са от съществено значение за качественото упражняване на трудовите задължения на организатора.

Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно равнище за ученици – завършено основно образование. За лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование. Изискванията за минимално входящо квалификационно равнище при продължаващо професонално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Услуги за личността“ . Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Къде може да се усвои – В спортни училища и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Управление на спорта, Икономика на спорта, Социология на спорта, Спортно право, Мениджмънт на спортни събития, Управление на детско-юношеския спорт и спорта за високи спортни постижения и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията: http://mpes.government.bg/ – Национални изпитни програми.

Линкове към полезна информация

http://www.mon.bg/ ‐ Професионално образование, Държавен план‐прием в държавните и общинските професионални гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища

http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на средните училища

http://www.navet.government.bg/ ‐ Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]