Основни и довършителни работи

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Помощник в строителството

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

582080

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни и довършителни работи

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5820801

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Основни и довършителни работи – първа степен на професионална квалификация. По тази специалност се придобиват знания и умения за помощни дейности в строителството – къртене, изкопаване и др.

Основни дейности – Помощникът в строителство на сгради изпълняват рутинни задачи при строителството или разрушаването на сгради.Трудовите му дейности изискват използване на ръчен труд, много често съпроводени със значителни физически усилия.

Отговорности и задължения – Помощникът в строителството товари, разтоварва и пренася строителни материали, инструменти и оборудване. Изкопава, като използва ръчни инструменти. Разбива и кърти. Помага при сглобяването и разглобяването на скелета. Приготвя, излива и нанася строителни смеси. Товари, разтоварва и пренася строителни материали и изделия, инструменти и оборудване, инвентар, строителни отпадъци и др. Почиства инструменти, инвентар, строителна площадка. Използва ръчни колички за събиране и изнасяне на строителните отпадъци от строителната площадка.

Възможно работно време – Работното време е стандартно, но често е ненормирано поради сезонността на работата, като се налага и работа в почивните и празничните дни.

Възможни контакти – При трудовите си дейности работи в екип (звено, бригада и др.) и изпълнява стриктно поставените му задачи от прекия ръководител.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Фирми с предмет на дейност строителство и поддържане на сгради, пътища, язовири и други съоръжения.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от социалната политика на фирмата и работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Работи предимно на открито при различни атмосферни условия. Строителят сменя работното място в зависимост от възложената му за изпълнение работа.

Ресурси, с които трябва да се работи – Ръчни инструменти – чук, лопата, бормашини, къртачи, количка, въжета, крачни и ръчни превозни средства за транспортиране на хора и товари, лични предпазни средства – каска, маска, очила, работно облекло.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Строителство

Организации/ институции, в които може да се реализира – Помощникът в строителството с първа степен на професионална квалификация може да работи във фирми с предмет на дейност строителство и поддържане на сгради, пътища, язовири и други съоръжения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Общ работник, поддържане на сгради
 • Общ работник, строителство на сгради
 • Варогасач • Земекопач
 • Работник, строителството
 • Работник, водни кладенци
 • Работник, сонди
 • Работник, поддръжка на пътища
 • Работник, поддръжка на язовири
 • Работник, поддръжка
 • Работник, поддържане на железния път и съоръжения
 • Работник, проучвателни и земемерни работи
 • Работник-копач, канали и изкопи
 • Ринач-копач

Възможности за кариерно развитие – Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията „Помощник в строителството“ може да продължи обучението си за повишаване на квалификацията си по професии от професионално направление „Строителство“, ако отговаря на изискванията за минимално входящо образователно равнище.

Професионални сдружения и организации:

http://www.ksb.bg/ – Камара на строителите в България
http://register.ksb.bg/ – Централен професионален регистър на строителя

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Сръчност, съобразителност, бърза и точна преценка и правилна реакция при възникване на аварийни ситуации. Дисциплина и организираност. Висока физическа издръжливост.

Необходими знания и умения – Да познава основните строителни материали. Да знае правилата за работа със строителни инструменти, машини и съоръжения. Да умее да работи в екип. Да умее да поема отговорност за качеството на извършената работа и за изпълнението й в срок. Да работи в екип и да спазва йерархичната подчиненост във фирмата.

Изисквана степен на образование – а) завършено основно образование за ученици; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията „Помощник в строителството“ може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Строителни материали, Основи на сградостроителството, Основи на технологията на строителството, Строително-бояджийски работи , Безопасни условия на труд и др.

Изпити, които се полагат – държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]