Отглеждане на кучета

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

КИНОЛОГ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

621130

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Отглеждане на кучета

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6211301

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отглеждане на кучета – втора степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с усвояване на правилата за опазване, изхранване, хигиенизиране и обучение на кучета.
Основни дейности – Кинологът, завършил обучение по специалност „Отглеждане на кучета“, се грижи за опазване, изхранване, хигиенизиране, саниране, обезпаразитяване, обучение и извеждане на разходка на поверените му кучета. Консултира собствениците на кучета за тяхното обгрижване. Завършилият обучение по специалност „Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета“ извършва специализирано обучение както на водачи на кучета, така и на кучетата (за следова, охранителна и защитно-караулна дейност, за пастирска дейност, за бедствена и лавиноспасителна дейност, за водноспасителна дейност, за водач на слепи, за лов. Извършва експертизи на кучета.
Отговорности и задължения – Кинологът трябва да разбира поведението на животните, да открива и разпознава отклоненията от нормалната кондиция и поведение и да взема решение за последващи действия.
Възможно работно време – Работното време на кинолога е нормиран осем часов работен ден.
Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – В своята работа кинологът се ръководи от указанията на ръководителя на институцията, в която работи, и от инструкциите на ветеринарния лекар.
Полезна информацияhttp://mpkucheto.com/ Линк към статията „Какво е това Кинология?“
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилият квалификация по професията „Кинолог“ може да работи като гледач на кучета в школи за специализирано обучение или възпитание, в приют, пансионат, развъдник, хотел, кастрационен център, салон за красота за кучета, зоопарк, зоомагазин, в служба „Зоополиция“, а също и в структурите на МВР, МО, Агенция „Митници“, БЧК, ПСС и др. като инструктор или водач на служебно куче.
Възможности за допълнителни придобивки – Кинологът има възможност и за онлайн работа по писане на киноложки теми за собствен или чужд сайт като допълнителна трудова заетост.
Възможни контакти – В работата си кинологът работи съвместно с ветеринари, собственици и водачи на кучета, с колеги кинолози.
Ресурси, с които трябва да се работи – В дейността си кинологът използва прибори за хранене на кучето, пособия за поддържане на тоалета на кучето, за обучение и игра, материали и пособия за почистване и дезинфекция. Ползва работно облекло, ръководи се от правилници и инструкции.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Кинологът работи в сферата на растениевъдството и животновъдството.
Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Придобилите квалификация по професията „Кинолог“ могат да се реализират в приюти, школи за специализирано обучение, в държавни институции, развъдници и кастрационни центрове.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Съдържател, кучкарник
  • Животновъд
  • Дресьор (водач), кучета
  • Кинолог

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Кинолог”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
Професионални сдружения и организации http://www.brfk.org/ – Българска републиканска федерация по кинология

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Кинологът трябва са проявява отговорност както към кучетата, така и към хората, да умее да взема бързи и адекватни решения, да бъде наблюдателен, търпелив и упорит. Необходими са стабилна психика, уравновесен характер и физическа издръжливост.
Необходими знания и умения – За професията на кинолога и в неговата практическа работа са важни познанията за спецификите и продуктивността на кучешките породи и методите за дресировка на кучета (например, за водачите на слепи хора).
Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в Центрове за професионално обучение.
Учебни предмети, които се изучават – Анатомия и физиология, Диетология и хранене, Поведение и възпитание, Обучение на служебни кучета и др.
Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]