Овцевъдство и козевъдство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

РАБОТНИК В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

621120

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Овцевъдство и козевъдство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6211202

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Овцевъдство и козевъдство – първа степен на квалификация. Обучението е свързано с усвояване на методите за отглеждане и развъждане на овце и кози.
Основни дейности – Работникът в животновъдството се грижи за животните, осъществява развъдна дейност, групира ги по възраст и ги настанява в съответните помещения, пои, храни, дои и пасе животните.
Отговорности и задължения – Отговорностите на работника в животновъдството се различават в зависимост от вида и типа на фермата или предприятието, в което работи.
Възможно работно време – Работното време на работниците в животновъдството е с нормална продължителност, но предвид спецификата на грижите за животните е възможно то да бъде удължено до късно през нощта, както и да се работи и през почивните, и през празничните дни от годината.
Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Работникът в животновъдството е длъжен да познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд и за опазване на околната среда.
Полезна информация http://www.bgfermer.bg/Rubric.asp?RubricId=202586/ – Линк към „Български фермер“
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите квалификация по професията намират своята професионална реализация в отрасъл „Селско стопанство“, подотрасъл „Животновъдство“ в семейни и арендни стопанства, кооперации, сдружения и фирми.
Трудности и предизвикателства в тази професия – Основното работно място на работника е на открито под непосредственото влияние на външните климатични условия като непостоянна температура, влажност , вятър и др.
Възможни контакти – Работникът в животновъдството работи с други работници, с ветеринарни лекари, осеменители, собственици на фуражи и на машинотракторен парк, поземлени комисии, финансовокредитни институции, мениджъри и други.
Ресурси, с които трябва да се работи – Работникът в животновъдството работи с различни животни и животински продукти, концентрирани фуражи, сено, кореноплоди, зелени фуражи, вода, сол, тор, лекарства, химикали и други. В работата си използва вили, лопати, кофи, гребла, ножици, брадви, каруци, водопойни корита, хранилки, дезинфекционни вани, трактори, ремаркета.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Работникът в животновъдството упражнява дейността си в сферата на растениевъдството и животновъдството.
Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Работникът в животновъдството работи в животновъдни ферми, във фуражопроизводството или фуражопреработвателни предприятия.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Животновъд
 • Млекар, експедитор
 • Приемчик, мляко
 • Работник, отглеждащ селскостопански животни
 • Работник, производител на млечни продукти
 • Гледач, работен добитък
 • Животновъд
 • Млекар, експедитор
 • Приемчик, мляко
 • Работник, отглеждащ селскостопански животни
 • Работник, стригач
 • Животновъд
 • Работник, отглеждащ селскостопански животни
 • Животновъд
 • Работник, отглеждащ селскостопански животни
 • Овоскопист
 • Оператор на инкубатор
 • Птицевъд
 • Работник, ферма за птици
 • Работник, развъждащ птици в инкубатор
 • Животновъд
 • Фермер, зайцевъд
 • Работник, отглеждащ селскостопански животни
 • Пчелар
 • Работник, добив на пчелно млечице/пчелна отрова
 • Гледач на копринени буби (бубар)
 • Копринар
 • Работник, производство на бубено семе
 • Животновъд
 • Работник, отглеждащ селскостопански животни
 •  Работник, конюшня

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Работник в животновъдството”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. Те могат да продължат образованието си, като се включат в професионално обучение по професии с по-висока степен на професионална квалификация от професионалното направление.
Професионални сдружения и организации http://bpu-bg.org/ – Съюз на птицевъдите в България

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически здрави и издръжливи, подвижни, сръчни и да обичат животните.
Необходими знания и умения – Работникът в животновъдството трябва да може да работи в екип, да осъществява ефективна комуникация с други лица, да притежава умения за работа с различни селскостопански уреди и съоръжения.
Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.
Учебни предмети, които се изучават – Анатомия и физиология на животните, Основи на животновъдството, Фуражопроизводство, Говедовъдство и биволовъдство, Овцевъдство и козевъдство, Свиневъдство, Птицевъдство, Зайцевъдство, Пчеларство, Бубарство, Коневъдство и др.
Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]