Озеленяване и цветарство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

622030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Озеленяване и цветарство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6220301

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Озеленяване и цветарство – първа степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с придобиване на знания и умения за подготовка на терени, засаждане, грижи и поддържане на тревни и цветни терени, площи и градини.
Основни дейности – Работникът в озеленяването засажда и се грижи за дървета, храсти и цветя на открито или в оранжерии, подготвя посадъчен материал, извършва размножаване на растенията, аранжира и поддържа цветя в различни обекти.
Отговорности и задължения – Работникът в озеленяването извършва текущи операции по плевене, торене и поливане на тревните площи, градини, дървета, храсти и саксийни декоративни цветя. Носи отговорност за чистотата на градинските площи.
Възможно работно време – Работното време е стандартно, налице е сезонност в работата, което понякога налага да се работи и в почивните дни.
Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Работникът в озеленяването трябва да познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд и да предпазва околната среда от замърсяване.
Полезна информация http://ozelenitel.com/ – Линк към „Озеленител – озеленяване и растителност“
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Работникът в озеленяването има възможност да работи в държавни и общински предприятия, търговски дружества, еднолични дружества с ограничена отговорност или еднолични акционерни дружества, кооперации, кооперативни предприятия с дейност в областта на озеленяването и зеленото строителство.
Трудности и предизвикателства в тази професия – При изпълнение на някои дейности работникът в озеленяването може да работи с вредни химически препарати – торове, препарати за растителна защита.
Възможни контакти – В работата си работникът в озеленяването общува с колеги- озеленители, техници–озеленители, градинари, работници в сферата на земеделието и селското стопанство.
Ресурси, с които трябва да се работи – В своята работа работникът в озеленяването използва различни видове градински инструменти за предварителна подготовка на площите, за почвообработка, за бране и добиване на семена, плодове и резници, за изваждане и садене на фиданки, за сеене, за оформяне и поддържане на зелени площи, напояване и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Работникът в озеленяването работи в сферата на градинарството.
Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Придобилите квалификация по професията „Работник в озеленяването” могат да работят в разсадници за декоративни дървеснохрастови видове, в цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми, в предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспорт на декоративни растителни материали.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Работник, отглеждащ рози, отглеждащ цветя, парник, разсадник
  • Семеберач-семесъбирач
  • Цветопроизводител
  • Градинар
  • Градинар, сезонен

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Работник в озеленяването”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. Могат да продължат образованието си като се включат в обучение за придобиване на по- висока степен на професионална квалификация по професии от същото професионално направление.
Професионални сдружения и организации http://agro.gdesignbg.com/ – Асоциация на професионалните озеленители в България:

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Практикуващите професията трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни, да се отнасят с чувство на отговорност при изпълнение на възложените задачи .
Необходими знания и умения – За да изпълнява част от дейностите, работникът в озеленяването трябва да познава и прилага методите на засаждане и отглеждане на цветя, на различни дървесни и храстови видове. Той трябва да умее да работи ефективно с клиенти, с колеги и др.
Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение. • Учебни предмети, които се изучават – Ботаника, Цветарство, Паркова растителност, Озеленяване, Поддържане на паркове и градини, Аранжиране и др.
Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]