Пътища, магистрали и съоръжения

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Помощник пътен строител

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

582090

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Пътища, магистрали и съоръжения

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5820901

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пътища, магистрали и съоръжения – първа степен на професионална квалификация. По тази специалност се придобиват знания и умения за строителството и поддържането на пътища, магистрали, мостове, отводнителни съоръжения, хоризонтална и вертикална маркировка и сигнализация.

Основни дейности – Помощник пътният строител изпълнява рутинни задачи при строителството и поддържането на автомагистрали, релсови пътища, язовири и други строителни съоръжения.

Отговорности и задължения – Извършва помощни работи съвместно с по-квалифицирани работници в изграждането, поддържането и ремонта на пътни настилки и жп. линии и отводнителните съоръжения към тях. Копае и запълва дупки, канали и изкопи; изкопава и разстила чакъл; реже камъни, бетонни и битумни повърхности. Извършва товарноразтоварни дейности и почиства работните обекти.

Възможно работно време – Работното време е стандартно, но често е ненормирано поради сезонността на работата, като се налага и работа в почивните и празничните дни.

Възможни контакти – При трудовите си дейности работи в екип (звено, бригада и др.) и изпълнява стриктно поставените му задачи от прекия ръководител.

Полезна информация – Помощник пътният строител отговаря за качеството на своята работа, ефективното използване на материали и инструменти, за собствената си безопасност и тази на хората, с които работи. Той спазва правилата и сроковете за извършване на възложената работа.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Фирми с предмет на дейност: изграждане на пътища, магистрали, релсови пътища и съоръженията към тях.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от социалната политика на фирмата и работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Работи на открито при различни атмосферни условия, на отдалечени от населени места обекти. Често работи на път или жп. линия, по които се осъществява движение, което изисква специална сигнализация и мерки, свързани с безопасността на работа. При изпълнение на някои дейности работи с вредни и лесно запалими материали и трябва да спазва правилата за противопожарна защита.

Ресурси, с които трябва да се работи – Ръчни колички, инструменти и оборудване за извършване на изкопни работи, приготвяне на строителни смеси и разтвори, изграждане на пътни настилки и др., както и различни лични предпазни средства – каска, ръкавици и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Строителство

Организации/ институции, в които може да се реализира – Държавни, общински и частни фирми с дейност в областта на строителството.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Земекопач
  • Работник, поддръжка на пътища
  • Работник, поддръжка
  • Работник, поддръжка на железния път и съоръжения
  • Работник-копач, канали и изкопи
  • Работник, строителство

Възможности за кариерно развитие – Може да продължи обучението си по друга професия от професионално направление „Строителство“ с възможност за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация по професията. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др.

Професионални сдружения и организации:

http://www.ksb.bg/ – Камара на строителите в България

http://register.ksb.bg/ – Централен професионален регистър на строителя

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Физическа издръжливост, подвижност и бърза ориентация в пространството. Сръчност, търпение, постоянство.

Необходими знания и умения – Да познава основните строителни материали. Да знае правилата за работа със строителни инструменти, машини и съоръжения. Да работи в екип и да спазва йерархичната подчиненост във фирмата. • Изисквана степен на образование – а) завършено основно образование за ученици; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията „Помощник пътен строител“ може да се усвои професионални училища , професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Основи на технологията на строителството, Строителни материали, Пътно строителство, Ръчни инструменти, Безопасни и здравословни условия на труд и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]