Плетач на настолна плетачна машина

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ПЛЕТАЧ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

542140

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Плетач на настолна плетачна машина

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5421402

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Плетач на настолна плетачна машина – първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с основни видове прежди, разчитане на схеми и работа със специализирани машини за изработване на мостри от различни видове плетки, правене на подбор на плетки, мотиви, цветове съобразно предназначението на изделието и желанието на клиента.

Основни дейности – Плетачът може да изработва ръчно различни видове изделия на 1,2 и 5 игли – шал, шапка, жилетка, чорапи, ръкавици, мильо и други изделия. Той съчетава правилно различни по цвят и състав прежди, конци, подбира подходящи игли за съответната прежда. Същите изделия може да изработва и с настолна плетачна машина. Той определя размерите на всеки детайл от изделието, като използва технологична карта, схема или инструкция взависимост от вида на преждата, иглите и плетката. Сглобява изделието и го подготвя за клиента.

Отговорности и задължения – При изплитане на детайли за различни изделия плетачът поема отговорността за точно спазване на определената кройка. Прилага технологията за плетене чрез взимане на мярка и скрояване. Разчита схеми на различни видове плетки и изработва мостри от тях. Извършва заключителни операции за цялостното оформяне на външния вид на изделието и предоставяне на клиента. Плетачът познава и съчетава преждите по вид, състав, дебелина и цвят. Прави оценка на качеството на произведеното изделие. Поддържа ред и хигиена на работното място. Спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Възможно работно време – може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време може да бъде строго регламентирано (на пълен работен ден), както и индивидуално и гъвкаво, съобразено с възможностите на плетача.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

 Полезна информация – работи се с различни изходни материали – прежди от естествен и изкуствен произход, машини, ръчни инструменти и др. Работата е творческа, съчетава в себе си оригиналност на моделите и различни цветови решения при изработването на детайлите. Работи се в седящо положение.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Плетачът, както и другите занаятчии често са самостоятелно заети лица. Той може да работи в собствения си дом или в частни ателиета, както и в предприятия, произвеждащи плетени изделия с ръчно изработени елементи или в дизайнерски фирми под ръководството на по-високо квалифицирани кадри.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите пред бъдещите специалисти в изработване на плетени изделия се свързват с развитието на художествените занаяти, с развитие на усет към изкуството и умения да се изработват уникални изделия. Трудностите се свързват със статичното положение на работа, различаване на цветове и нюанси, напрягане на зрението.

Ресурси, с които трябва да се работи – технологична карта, схема или инструкция в зависимост от вида на изделието, иглите и вида на плетивото; материали, игли, машини и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – в областта на изработване на плетива; художествени занаяти.

Организации/институции, в които може да се реализира – Упражняването на професията „Плетач” може да става в различни фирми, цехове и ателиета, в условията на частен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Работник, плетачна машина;
  • Работник, плетач
  • Плетач на една кука, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД

 Възможности за кариерно развитие – Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията „Плетач” може да продължи обучението си за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор в текстилното производство”, специалност „Плетачно производство” и за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Текстилен техник“, специалност „Плетачно производство“, ако отговаря на условията за входящо минимално образователно равнище, регламентирано в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПOО) и в рамковите програми.

Полезни връзки – Браншови организации от текстилния бранш: https://www.bia-bg.com/news/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – точност, прецизност, търпение, концентрация, лична отговорност, физическа издръжливост на еднообразни, рутинни дейности и др.

Необходими знания и умения – Професията предполага умение за ръчно и машинно изработване на различни модели чрез плетене; познаване на материалите – видове прежди и начините за изработване на изделията съобразно тяхното предназначение и др.

Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно равнище за ученици – завършено основно образование. За лица, навършили 16 г. – завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. За ученици със специални образователни потребности и за лица, навършили 16 години с увреждания – завършен VII клас. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Къде може да се усвои – в професионални училища, паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища, в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Материалознание, Плетачни машини и съоръжения, Технология на плетени изделия, Строеж на плетивата и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]