Плетачно производство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕКСТИЛЕН ТЕХНИК

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

542020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Плетачно производство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5420203

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Плетачно производство – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с прилагане на съвременни подходи, методи и технологии в плетачното производство.

Основни дейности – Текстилният техник разпознава, сортира и изготвя смеси от различни видове естествени и химични текстилни влакна. Настройва и поддържа машините за първична обработка на материалите и за същинските технологични процеси. Разчита техническата документация на машините – схеми, чертежи и др. Контролира качеството на произвежданата продукция. Следи показателите от контролните уреди и реагира професионално при отклонения от нормалните параметри. Отстранява причините за възникването им.

Отговорности и задължения – Техникът поема отговорности за правилната експлоатация на машините и за контрол върху качество на крайния продукт. Следи и контролира протичането на технологичните процеси, систематизира данните от анализите. Спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Възможно работно време – На трудов договор или като самонаето лице. Работното време може да бъде строго регламентирано при работа на трудов договор, както и индивидуално и гъвкаво, ако работи самостоятелно.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работи се с различни изходни материали – текстилни влакна, коприни и прежди, машини, измервателни уреди, ръчни инструменти и др. Работата е с широк обхват на трудови дейности в зависимост от обема и организацията на производството.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – производствени процеси в текстилната индустрия.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективи: усвояване на нови техника и технологии. Предизвикателства: нарастващи изисквания към външния вид и качеството на тъканите. Трудности: рутинните и повтарящи се дейности. Работна среда: повишени шум, запрашеност, работа с химикали.

Ресурси, с които трябва да се работи – текстилни влакна, коприни и прежди машини, ръчни инструменти, химикали

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Текстилно производство.

Организации/ институции, в които може да се реализира – в различни фирми, цехове, ателиета за услуги, в условията на частен и семеен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат :

  • Техник-механик, апретурно, багрилно и плетачно производство
  • Техник-механик, предачно производство
  • Техник-механик, тъкачно производство
  • Машинен оператор, плетене
  • Машинен оператор, тъкане
  • Производител, килимиВъзможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Текстилен техник“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Полезни връзки – Браншови организации от текстилния бранш –https://www.bia-bg.com/news/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – отговорност, точност, прецизност, търпение, технически усет, терминологично правилно изразяване и др.

Необходими знания и умения – знания за свойствата на текстилните материали, начини за обработка и подготовката им за включване в технологичния процес, за машините и съоръженията .

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е: завършен VII клас или основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

 Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Машинознание, Материалознание, Технология и машини в предачното/тъкачното/плетачното/ апретурно и багрилно производство, Изпитване на текстилни материали, Ремонт на машини и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]