Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

525050

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5250501

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за извършване на техническо обслужване, ремонт и работа с подемнотранспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства.

Основни дейности – Техникът обслужва подемно-транспортната техника (ПТТ), като използва документацията, издадена от фирмата- производител. Той извършва измервания на параметри и величини, анализира признаците, определящи техническото състояние на техниката. Контролира изпълнението на операциите от техническото обслужване. Контролира демонтажа на подемно – транспортната техника и нейните възли и механизми. Техникът разчита скици,чертежи и схеми на ПТТ. Спазва инструкцията на фирмата – производител за експлоатацията на конкретната ПТТ, монтирана на пътни транспортни средства. При работа с транспортна техника с електрозадвижване, той прилага знанията си за устройството на електрическата уредба на ПТТ.

Отговорности и задължения – Техникът поема отговорности за: технологичната последователност при диагностиката на подемно-транспортната техника; оценяване на годността и безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването; ефективното използване на инструменти, материали и резервни части. Той отговаря за осигуряване работата на машиниста с гориво-смазочни материали. Под негово ръководство се извършва ремонт при спазване на технологичната последователност на дейностите.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време е 8 часа.

Възможни контакти – с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорности в зависимост от вида на транспортната техника. [email protected]/ – Национална транспортна камара [email protected]/- Български автотранспортен съюз
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – в областта на подемно-транспортната техника.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на нова подемно-транспортна техника; с ползването на специализирани програмни продукти, ползване на чужди езици. Трудности: Работната среда може да бъде в помещения с повишени шум и запрашеност, повишена концентрация на изпарения на горивно-смазочни материали, изгорели газове от работа на двигателите с вътрешно горене.

Ресурси, с които трябва да се работи – експлоатационни, конструкционно-ремонтни материали, скици, чертежи, схеми на подемно-транспортна техника, инструменти и др. Работи се с инструменти и приспособления за монтаж и демонтаж, техническо обслужване, диагностика и ремонт.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – подемно- транспортна техника – поддържане, диагностика, ремон.

 Организации/ институции, в които може да се реализира – предприятия, гаражи, сервизи, работни площадки.

Длъжности, които могат да се заемат:

 •  Автомеханик
 •  Автомонтьор
 • Монтьор, двигатели на МПС
 •  Шофьор, автокран
 •  Техник-механик, автомобили и кари
 •  Кранист
 • Водач, електрокар
 • Водач, мотокар
 •  Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство
 •  Шофьор, товарен автомобил
 • Шофьор,противопожарен автомобил
 •  Монтьор, промишлено оборудване.

Възможности за кариерно развитие – Техникът по подемно-транспортна техника може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетентности. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат да продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки: www.aot-bg.com/ – Асоциация за обучение в транспорта

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

• Необходими личностни качества – поемане на отговорност, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност и др.

• Необходими знания и умения – за техническо обслужване, диагностика и ремонт на подемнотранспортна техника; за работа със софтуерни продукти; за работа с контролно-измерителна техника и регулировъчна апаратура; за взимане на решения и упражняване на контрол.

• Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

• Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

• Учебни предмети, които се изучават – Икономика, Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Двигатели с вътрешно горене, Механика, Електронни системи в подемно-транспортната техника, Информационни технологии в професията, Безопасност на движението по пътищата и др.

• Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]