Подемно-транспортна техника с електрозадвижване

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

МОНТЬОР ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

525060

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Подемно-транспортна техника с електрозадвижване

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5250602

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подемно-транспортна техника с електрозадвижване – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за техническо обслужване, ремонт и работа с подемно-транспортна техника с електрозадвижване.

Основни дейности – Монтьорът на подемно-транспортна техника извършва техническо обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника (ПТТ) – демонтира и монтира всички възли и агрегати, отстранява повреди и открива причините за тях, извършва следремонтни изпитания на подемно-транспортна техника, транспортира и работи с тази техника в зависимост от притежаваната правоспособност. Подготвя ПТТ и нейните възли за ремонт. Анализира признаците, определящи техническото състояние на ПТТ. Сглобява и изпитва ПТТ. Извършва операциите от техническото обслужване на пристанищната механизация. Монтьорът спазва инструкциите за техническо обслужване и ремонт и за качественото извършване на операциите.

Отговорности и задължения – Монтьорът на транспортна техника поема отговорности за: правилно използване на инструменти, материали и резервни части при поддържане и ремонт на техниката; продължителната и безопасна експлоатация на техниката. По време на работа с подемно-транспортна техника той е задължен да следи експлоатационните параметри, за да не се допусне авария. Монтьорът отговаря за собствената си безопасност и тази на лицата, които могат да пострадат от неговите действия. Длъжен е да спазва технологичната последователност при диагностиката, като използва стандарти, инструкции и др. В отговорностите на монтьора се включва прилагане на изискванията за експлоатация на оборудването и използване на личните предпазни средства.

Възможно работно време – Лицата, упражняващи професията монтьор, работят обикновено през деня, на едносменен или двусменен режим, или при ненормиран работен ден. Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице.

Възможни контакти – с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорности в зависимост от вида на транспортната техника. За подробна информация: [email protected]/ – Национална транспортна камара [email protected]/- Български автотранспортен съюз
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – в областта на подемно-транспортната техника.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на нова подемно-транспортна техника и ползването на специализирани програмни продукти, ползване на чужди езици. Трудности: Работната среда може да бъде в помещения с повишен шум и запрашеност, повишена концентрация на отровни изпарения на гориво-смазочни материали и изгорели газове от работа на ДВГРесурси, с които трябва да се работи – експлоатационни, конструкционно-ремонтни материали, технически течности, електролити, добавки, миещи препарати, резервни части и др. Работи се с машини, инструменти, справочници, чертежи, схеми; компютър, софтуерни продукти и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – транспортна техника – поддържане, диагностика, ремонт.

Организации/ институции, в които може да се реализира – може да работи във всички предприятия и фирми с предмет на дейност продажба, ремонт и експлоатация на подемнотранспортна техника и пристанищна механизация.

Длъжности, които могат да се заемат:

  •  Автомонтьор
  •  Монтьор, двигатели на моторнопревозни средства
  •  Монтьор, промишлено оборудване
  •  Шофьор
  •  Кранист
  •  Машинист, автовишка
  •  Водач, електрокар
  •  Водач, мотокар
  •  Водач (оператор, открита платформа с повдигащо устройство)

Възможности за кариерно развитие – Монтьорът на подемно- транспортна техника може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетентности. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки: www.aot-bg.com/ – Асоциация за обучение в транспорта

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – поемане на отговорност, психична устойчивост, издръжливост на напрегната работа и стрес, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, точност и прецизност в работата, и др.Необходими знания и умения – за техническо обслужване, диагностика и ремонт на подемнотранспортна техника; за работа със софтуерни продукти; за видовете двигатели с вътрешно горене; знания и умения за работа с контролно-измерителна техника и регулировъчна апаратура.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията, получават Свидетелство за професионална квалификация

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в Центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Икономика, Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Електротехника и електроника, Товароподемни механизми, Автотранспортна техника, Експлоатация на подемно-транспортна техника, Хидравлични и пневматични устройства, Техническа механика, Електронни системи в автотранспортната техника, Безопасност на движението по пътищата и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]