Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Помощник - възпитател

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

762030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

7620301

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца – трета степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с усвояване на методите за предучилищно възпитание, за отглеждане и обслужване на деца.

Основни дейности – Помощник-възпитателят обслужва деца в ранна и предучилищна възраст, оказва помощ при провеждане на възпитателно-образователни дейности и подпомага процеса на подготовката за училище.

Отговорности и задължения – Помощник-възпитателят ръководи игровите и образователни дейности с децата, грижи се за хигиената, организира дневния режим на децата, храненията и свободното им време.

Възможно работно време – Работното време на помощник-възпитателя е нормирано.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Помощниквъзпитателят е длъжен да спазва правилника за вътрешния ред на институцията, в която работи, и инструкциите на РЗИ, свързани със здравно-хигиенните норми за обезпечаване на игровата, възпитателната и образователната дейност с деца от най-ранна до начална училищна възраст.

Полезна информация – Българска Асоциация на Социалните Работници (БАСР) https://bg-bg.facebook.com/basw.bg
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите квалификация по професията реализират своите професионални умения в държавни и частни образователни институции (ясли , детски градини, училища), както и в домашни условия.

Възможни контакти – Помощник-възпитателят работи с децата, родителите им, колеги възпитатели и помощен персонал.

Усилия, които трябва да се полагат – Предизвикателство в работата на помощниквъзпитателя е необходимостта да се съобразява с индивидуалните особености на всяко дете, да оказва първа долекарска помощ при злополука и да гарантира безопасни условия на игра и обучение.

Ресурси, с които трябва да се работи – В дейността си помощник-възпитателят използва помощно-дидактически материали и пособия – табла, играчки, материали за провеждане на детския режим на открито; програми за работа с децата, планове на учителката, методически указания, правилник за вътрешния ред; работи се с работно облекло.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Помощник-възпитателят упражнява професията си в сферата на социалните услуги.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Придобилите квалификация по професията могат да се реализират в частни и държавни ясли, детски градини, училища и други институции, в които се отглеждат или обучават деца.

Длъжности, които могат да се заемат – Придобилият трета степен на квалификация по професията „Помощник-възпитател“ може да заеме следните длъжности:

  • Помощник-възпитател
  • Обслужващ деца в училища

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация, могат да се обучават по друга професия от професионално направление „Социална работа и консултиране“, като обучението им по задължителната професионална подготовка се зачита. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации – Българска Асоциация на Социалните Работници(БАСР) https://bg-bg.facebook.com/basw.bg

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Професията изисква от помощник-възпитателя да бъде отговорен, коректен, тактичен, да обича работата с деца, да проявява търпение и инициатива.

Необходими знания и умения – За успешното практикуване на професията са необходими умения за пренагласа при работа в нетипична ситуация с деца, за ефективна комуникация и за работа в екип.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Анатомия, физиология и хигиена, Информационни технологии, Чужди езици, Професионална етика, Детска психология, Основи на възпитанието, Предучилищна и начална педагогика, Организация на дейностите на детето в семейна среда, Хигиена и хранене, Теория и методика на играта и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити по теория и практика на професията http://www.mon.bg/-Национални изпитни програми

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]