Поп и джаз пеене

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

212030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Поп и джаз пеене

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

2120303

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Поп и джаз пеене – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с певчески техники в музикалните жанрове Поп и Джаз.

Основни дейности – Музикант-вокалистът изпълнява вокални произведения от различни жанрове под формата на спектакъл, концерт, в развлекателно заведение, звукозаписно студио, конкурс, фестивал, на демонстрация по време на семинари и др. Музикант-вокалистът пее акапелно или с музикален съпровод – както в професионални певчески колективи или в камерни групи, така и самостоятелно.

Отговорности и задължения – Вокалистът се подготвя самостоятелно за всяко участие, като заучава текстовете на вокалните произведения, репетира ги, съобразява пеенето си с музикалния съпровод. Музикант-вокалистът участва в репетиции на отделни фрагменти или на цяло представление заедно с останалите изпълнители под ръководството на художествения ръководител. При работа в ансамбъл/ хор музикант-вокалистът трябва да се старае точно и прецизно да спазва указанията на художествения ръководител и да проявява толерантност към останалите участници в ансамбъла. Музикант-вокалистът носи отговорност както за собственото си изпълнение, за представянето на отделните фрагменти и на цялото произведение, така и за поддържане на собствената си кондиция и здраве. Музикантвокалистът е отговорен за цялостното възприятие на музикалното произведение от публиката.

Възможно работно време – Вокалистите имат сценични изяви обикновено вечер както в делничните, така и в почивните и празничните дни. Репетират ежедневно, при спазване на определен режим за труд и почивка.

Възможни контакти – Контактува предимно със свои колеги, както и с ръководители на музикални институти (директори, художествени ръководители), музиколози, помощен персонал и публика. Преки връзки той поддържа с диригента, композитора и музикалния педагог.

Полезна информация – В сферата на популярната музика, а напоследък и в много други съвременни жанрове, се налага вокалистът често да импровизира – в различни форми и в съответствие с конкретната художествена задача, която изпълнява.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Музикант-вокалистът може да работи самостоятелно или като част от състав, в зависимост от предпочитанията си.

Възможности за допълнителни придобивки – Възможни са пътувания до интересни дестинации във връзка със сценичните изяви.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Повечето сценични изяви на вокалистите са вечер и през празничните и почивни дни.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Музикално-сценични изкуства.

Организации, в които може да се реализира човек – Музикант-вокалистът може да практикува професията си както на свободна практика, така и в опери, музикални театри, ансамбли, хорове и др. Голяма част от неговата дейност се осъществява в хорови, камерни, естрадни, народни и други състави.

Длъжности, които могат да се заемат: • Артист-хорист Артист-солист, опера/оперета/мюзикъл • Певец • Джаз певец • Естраден певец

  • Артист-хорист
  • Артист-солист, опера/оперета/мюзикъл
  • Певец
  • Джаз певец
  • Естраден певец

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Музикант-вокалист” имат възможност за повишаване на квалификацията си посредством курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, а впоследствие и „магистър“ в системата на висшето образование.

Полезни връзки – Съюз на българските музикални и танцови дейци – www.ubmd.org/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Професионалната дейност на музикант-вокалиста изисква някои специфични личностни качества като самостоятелност, умение за импровизация, усет за качествено интониране, чувство за ритъм, за стил и умение за интерпретация, артистичност и усет към музиката, пространствена ориентация, двигателна култура и пластичност, добра визуална памет, умение да се приспособява към различна среда, да може да се справя с критична или неочаквана ситуация по време на сценична изява, търпение.

Необходими знания и умения – музикална теория, умение за разпознаване на различните жанрове, познания за озвучителната техника, умение за пеене в музикален състав и др. Специфични знания и умения, които вокалистът трябва да има: умение за разчитане на нотен текст, умение да се следват указания на диригент, умение за контрол на гласа и качество на точното пеене, умение за използване на певчески техники, характерни за стила, който се изпълнява, владеене на микрофонна техника.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В училища по изкуства към Министерството на културата.

Учебни предмети, които се изучават – Класическо/Поп и джаз/Народно пеене, Микрофонна и студийна техника, Вокални ансамбли, Импровизация и стил, Класически/Модерни/Български танци, Пиано, Съпровод, Солфеж, Полифония, Актъорско майсторство, Сценична реч, Пластика, Ритмика, Оперна драматургия, Методика на вокалната педагогика, Стилознание, Хор и хорознание, История на музиката, История на джаза, Музикален анализ, Българска народна музика и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]