Посредник на трудовата борса

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Посредник на трудовата борса

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

762010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Посредник на трудовата борса

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

7620101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Посредник на трудовата борса – трета степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с придобиването на специализирани знания и умения за посредническа дейност в търсенето и предлагането на подходящи работни места в страната и други държави, на специалисти с конкретна квалификация, желаещи да бъдат наети на работа, както и на работодатели, желаещи да наемат подходящи лица.

Основни дейности – Посредникът на трудовата борса осигурява посредничество на пазара на труда чрез предоставяне на посреднически услуги по заетостта, които включват:

  • информиране и консултиране на търсещи работа лица относно тяхната професионална реализация на пазара на труда и кариерно развитие;
  • информиране и консултиране на работодатели за наемане на търсещи работа лица;
  • психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
  • информиране, консултиране и насочване към обучения за възрастни;
  • насочване и подпомагане за започване на работа и др.

Отговорности и задължения – Основните задължения на посредника на трудовата борса са: информиране и консултиране на клиентите (работодатели и търсещите работа лица) по въпросите на трудовата заетост, търсенето и предлагането на работна сила; набиране, обобщаване и анализ на информацията за свободните работни места; подбор и насочване на търсещите работа лица; информиране и създаване на организация за ползване на преференциите и услугите на трудовата борса.

Възможно работно време – Работното време на посредника на трудовата борса е нормирано.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Посредникът на трудовата борса е задължен да спазва задълженията си съгласно Кодекса на труда.

Полезна информация – Линк към статията „Трудовото посредничество – още един шанс за нова работа“: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/trudovoto-posrednichestvo–oshte-edin-shans-zanova-rabota,121543/
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Перспективите за намиране на работа на завършващите са свързани с наемането им в специализирани трудови борси (агенции или бюра) за посредничество при търсене и наемане на работа, със създаването на агенции за посредничество при търсенето и наемането на работа, с организиране и участие в обучението на посредници на трудовата борса.

Възможни контакти – Основните професионални контакти на посредника на трудовата борса са с търсещите работа лица, с работодателите и с колегите. Извън тези контакти, той осъществява професионални връзки с представители на организации имащи отношение с проблемите на социалната политика – общински администрации, браншови организации, съюзи на инвалиди и др.

Усилия, които трябва да се полагат – Посредникът на трудовата борса трябва да се стреми постоянно да актуализира познанията си и да следи тенденциите в развитието на пазара на труда в национален и международен аспект.

Ресурси, с които трябва да се работи – Посредникът на трудовата борса използва различни средства за осъществяване на основните си дейности: средства за регистриране, обработка, съхранение и използване на информацията за търсещите работа лица и свободните работни места, информационни бази данни, каталози на фирми и предприятия – работодатели, нормативни документи, специализирани информационни материали, технически средства за събиране и обработка на данните – компютър, програмни продукти, факс, телефон и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Посредникът на трудовата борса упражнява професията си в сферата на социалните услуги.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Придобилият квалификация по професията може да се реализира в Агенция по заетостта и нейните поделения – дирекции „Регионална служба по заетостта“ и „Бюро по труда“, както и във фирми, извършващи посредническа дейност по информиране и наемане на работа на български граждани в България и чужбина.

Длъжности, които могат да се заемат – Придобилият трета степен на квалификация по професията „Посредник на трудовата борса“ може да заеме следните длъжности:

  • Посредник, информиране и наемане на работа
  • Трудов посредник
  • Консултант, подкрепена заетост, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Възможности за кариерно развитие – След придобиване на трета степен на професионална квалификация по съответната специалност от професията „Посредник на трудовата борса“, обучаваният може да продължи обучението си по друга специалност от същата професия, като обучението му по общата професионална подготовка – единна за всички професионални направления, и по отрасловата професионална подготовка- единна за всички професии от професионално направление 762 „Социална работа и консултиране“, се зачита. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Посредник на трудовата борса“ могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в национални и международни конференции, работни срещи и други организирани форми, свързани с професионалното им развитие.

Професионални сдружения и организации – Сдружение „Национална асоциация на български частни трудови посредници“

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – За успешното практикуване на професията „Посредник на трудовата борса“ са необходими личностни качества като: способност за анализ и за обобщение на разнообразна информация, логическо и комбинативно мислене; наблюдателност, гъвкавост, позитивна нагласа към промени и емоционална стабилност.

Необходими знания и умения – Посредникът на трудовата борса трябва да притежава умения за работа в екип и работа с трудни клиенти, за планиране и организиране на дейността.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за ученици е завършено основно образование. За лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Социални услуги“. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Къде може да се усвои – Професията може да се упражнява от хора с различно образование. В един екип от трудови посредници е необходимо да има специалисти с различни специалности за по-доброто комплексно обслужване на търсещите работа лица и работодатели. Съществуват възможности за обучение в Центрове за професионално обучение по специалността: „Посредник на трудовата борса“.

Учебни предмети, които се изучават – Пазар на труда, Икономика на труда, Социална политика, Основи на правото, Информатика, Основи на управлението, Статистика, Организационно поведение, Трудово и осигурително право, Трудови стандарти, Управление на човешките ресурси, Психология и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити по теория и практика на професията

http://www.mon.bg/-Национални изпитни програми

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]