Програмно осигуряване

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ПРОГРАМИСТ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

481010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Програмно осигуряване

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

4810101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Програмно осигуряване – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани със създаване на приложни и интернет програми и приложен софтуер.

Основни дейности – Програмистът разработва, изпитва и поддържа компютърни програми, които отговарят на нуждите на потребителите на компютърни системи, определя хардуерните и софтуерните изисквания за използване на новите продукти, както и въвежда защита срещу неправомерното им ползване. Обучава ползватели на новите програмни продукти. Дава консултации за тях, за операционни системи и системи за осигуряване на надеждността на информацията, проектира база-данни, разработва изкуствен интелект и др.

Отговорности и задължения – Работната дейност на програмиста се изпълнява в съответствие с Наредба № 7 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи ( ДВ, бр. 70 от 2005 г.).

Възможно работно време – Работното време на програмиста е с нормална продължителност в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Той може да работи и като самонаето лице, като работното време в този случай е гъвкаво. Възможно е да работи през почивни дни или в извън стандартното работно време.

Полезна информация – Често думата „програмист“ се използва като обобщаващо и опростяващо название за различни ИТ професии (вкл. софтуерен инженер и други).

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Във всички области на икономиката, услугите, търговията, индустрията, отбраната, науката и др.

Възможности за допълнителни придобивки – Много от софтуерните компании имат практика да предоставят допълнителни придобивки на служителите си.

Ресурси, с които трябва да се работи – с компютри (включително виртуални машини, облачна инфраструктура и мобилни устройства), операционни системи, езици за програмиране, специализирана литература, техническа документация и др. В дейността си той използва текстообработващи системи, електронни таблици и системи за презентации, системи за управление на виртуални машини, интегрирани среди за разработка, системи за управление на бази от данни, системи за контрол на версиите на изходния код, системи за управление на проекти, сървърни технологии.

Трудности и предизвикателства в тази професия – работата изисква продължително стоене пред компютър.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Електроника и автоматизация.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Програмистът намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Консултант, поддръжка на софтуер
  • Оператор инсталиране на софтуер
  • Техник, компютърно програмиране
  • Специалист, поддръжка приложения
  • Администратор, уеб сайт
  • Техник, уеб сайт
  • Уебмастер
  • Мениджър, уеб сайт, както и на други близки до тях длъжности или допълнени при актуализиране на НКПД.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Програмист“, могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Системен програмист“ или по професия „Приложен програмист“ от професионално направление „Компютърни науки“. Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Програмист“ могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в конференции, специализирани национални и международни изложения, състезания и конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша..

Професионални сдружения и организации

Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ – http://www.sai.infotel.bg/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – умение за логическо и прогностично мислене; способност за генериране на идеи и нестандартни решения; способност за опазване на търговска и производствена тайна.

Необходими знания и умения – Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Програмист” умее да работи с всички устройства от конфигурацията на компютърната система (КС) и периферните устройства (ПУ), като познава принципното устройство и действие на компютърните системи и на основни видове ПУ. Свободно използва възможностите на текстообработващи системи, електронни таблици и програми за презентации, средства за архивиране на данни, средства за диагностика и отстраняване на компютърни вируси, средства за защита на информацията. Инсталира, конфигурира и администрира необходимия системен и приложен софтуер за работа с КС, инсталира интегрирани среди за разработка и конфигурира компонентите, свързани с разработката на софтуер, както и инсталира и конфигурира бази от данни, умее да съставя и разчита софтуерна документация. Познава различни видове процеси за разработка на софтуер, както и терминологията и основните процеси в софтуерното тестване; познава и следи различни показатели на качеството на софтуерни продукти и работи свободно с бази от данни.

Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно равнище за ученици е завършено основно образование. За лица, навършили 16 г.- завършен първи гимназиален етап. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна. Изискването за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение е придобита първа степен на професионална квалификация от същата област на образование.

Къде може да се усвои – Професионални гимназии, паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища, центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Програмиране, Основи на компютърните системи, Приложни програмни системи, Системи за управление на бази данни, Технология на програмирането, Интернет програмиране, Компютърна графика и дизайн, Компютърни системи и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]