Производител на селскостопанска продукция

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ФЕРМЕР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

621060

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Производител на селскостопанска продукция

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6210602

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Производител на селскостопанска продукция – трета степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с методите за производство и обработка на различни селскостопански продукти.
Основни дейности – Фермерът изпълнява производствена и мениджърска дейност – дейности по отглеждане на растенията (оран, дискуване, сеитба, торене, пръскане, коситба, жътва, прибиране на реколтата и др.); дейности по отглеждане на животните (хранене и почистване, доене, възпроизводство в животновъдството); дейности по поддържане и ремонт на селскостопанската техника, изготвяне на технологични карти, оборот на стадото и бюджет на фирмата, наемане на работници, покупка на земя, семена, животни, реализиране на селскостопанската продукция, сключване на договори, организация на труда и селскостопанското производство.
Отговорности и задължения – Фермерът е длъжен да полага основни грижи за селскостопанските животни, да извършва различни видове обработка на почвата при отглеждането на селскостопански култури и да работи с различни видове машини и съоръжения.
Възможно работно време – Работното време на фермера е с нормална продължителност.
Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Фермерът е длъжен да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове дейности.
Полезна информация – Линк към „Земеделски информационен портал“: http://www.farmer.bg/
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите квалификация по професията „Фермер“ могат да работят в собствени или чужди животновъдни ферми, работилници и оранжерии.
Трудности и предизвикателства в тази професия – Фермерът работи на открито при различни метеорологични условия съобразно годишния сезон.
Възможни контакти – Фермерът поддържа контакти с работниците във фермата, колеги фермери, доставчици на материали и техника, фирми за търговия и преработка на селскостопанска продукция, фирми за продажба или наемане на селскостопанска земя.
Ресурси, с които трябва да се работи – Предметите на труда на фермера са селскостопанската продукция и животните в стопанството. Средствата на труда са земята, селскостопанската техника, резервните части за машинния парк, семената, торовете и препаратите за защита от плевели и вредители, горивата.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Фермерът работи в сферата на селското стопанство.
Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Придобилите квалификация по професията могат да упражняват дейността си в собствени и частни ферми, оранжерии и др.
Длъжности, които могат да се заемат:

  • Ръководител участък, земеделие
  • Управител, селско стопанство
  • Работник, смесено стопанство
  • Фермер, смесено стопанство

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Фермер”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
Полезни връзки – Линк към „Социална мрежа на българските фермери“: www.fermer.bg

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – За успешното практикуване на професията „Фермер“ са необходими личностни качества като отговорност, логическо мислене, наблюдателност, предприемчивост, издръжливост и др.
Необходими знания и умения – Фермерът трябва да притежава умения за работа в екип, да умее бързо да разрешава възникнали проблеми на работното място, да има знания, свързани с отглеждането на земеделски култури, с грижите за селскостопанските животни, да умее да работи с различни видове селскостопански машини.
Изисквана степен на образование/ квалификация – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование; за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация – завършено средно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии, в центрове за професионално обучение, в професионални колежи (за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация).
Учебни предмети, които се изучават – Трактори и автомобили, Анатомия и физиология, Почвознание, Животновъдство, Растениевъдство, Селскостопанска техника, Производство на животинска/растителна продукция, Експлоатация и ремонт на земеделска техника и др.
Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]