Производство на фасонирани материали

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

543090

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Производство на фасонирани материали

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5430901

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Производство на фасонирани материали – първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за участие в производството на детайли от различни заготовки и различни изделия от дървесина.

Основни дейности – Работникът в дървообработването разпознава и използва необходимите по количество и качество суровини, основни и спомагателни материали за производството на изделия от дървесина. Той обработва дървесината с машини или с ръчни инструменти, подрежда дървения материал и изпълнява различните технологични операции в строга последователност. Работникът знае и може да разчита условни знаци и означения в чертежи и планове, познава основните процеси, машини, апарати и съоръжения в производството, в което работи. Извършва първично разкрояване на дървесина. Транспортира готовите изделия и отработените материали.

Отговорности и задължения – Работникът в дървообработването спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд. В своята дейност той е длъжен да използва професионална терминология, да изпълнява производствени задачи, поставени от техника или организатора. Работникът поема отговорност за изпълнение на задачите в определен срок, отговаря за качеството на своята работа. Работи в екип, спазвайки правилата за разпределяне на дейностите и поддържане на добър микроклимат.

Възможно работно време – Работникът може да работи на трудов договор с нормирано работно време или като самонаето лице.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – При тази професия се работи с различни видове дървесина, машини и съоръжения, ръчни инструменти. Работата е с широк обхват на трудови дейности в зависимост от организацията на производството и спецификата на изработваните изделия. www.bico-project.eu/…/Wood__Furniture_analysis-Bulgarian.pdf– Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – в предприятия от дървообработващата и мебелната промишленост, на работни места за ръчни и спомагателни операции,в складове за материали и готова продукция, в сушилни стопанства.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Предизвикателства: много често професионалният интерес на кандидатите за обучение се свързва с производство на мебели, на плетени изделия от дървесина, на тапицирани изделия и др., в които новостите повишават интереса на потребителите. Трудностите произтичат от рутинните дейности, шум, запрашеност, работа с лепила, химикали и др.

Ресурси, с които трябва да се работи – дървесина, машини, ръчни инструменти, защитнодекоративни покрития.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – дървообработване, производство на врати и прозорци, мебели, плетени изделия. Организации/ институции, в които може да се реализира – различни фирми, цехове, ателиета за дърводелски услуги, в условията на частен и семеен бизнес.

 Длъжности, които могат да се заемат :

  •  Дърводелец
  • Дърводелец, поддръжка
  • Паркетчия
  • Работник, обработка на дърво
  • Работник, импрегнатор на дърво

Възможности за кариерно развитие – Работникът може да продължава професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетентности. Той може да обогатява знанията и уменията си, посещавайки различни семинари, курсове и обучения.

Полезни връзки : www.timberchamber.com – Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – отговорност, самоконтрол, издръжливост при работа, технически усет и способности,терминологично правилно изразяване и др.

Необходими знания и умения – за подбор на дървесината в зависимост от спецификата на производството/изделията; начини за предварителна обработка на материалите, нанасяне на защитни покрития, сглобяване на изделията, транспорт и съхранение на готовата продукция.

Изисквана степен на образование – Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици –а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални училища , в професионални гимназии, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни и специални училища, в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Здравословни и безопасни условия на труд, Техническо чертане, Материалознание, Технологии и машини в дървообработването, Технология на специалността и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]