Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

541010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5410102

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за: приемане, окачествяване, съхраняване и дозиране на материали и полуфабрикати; произвеждане на хляб и сладкарски изделия; организиране и контролиране на дейността.

Основни дейности – Техник-технологът организира и осъществява подбор и подготовка на изходните суровини за производствата на храни, напитки и други продукти. Участва във всеки етап от технологичния процес. Изпълнява задачи както индивидуално, така и като член на работен екип. Техник-технологът организира работата на екипа от оператори и работници, разпределя техните задължения и отговорности, следи за изпълнение на технологичните изисквания при производството на всеки продукт. Участва в контрола за качеството на произвежданата продукция, като следи показателите на контролните уреди, реагира професионално при регистрирани отклонения и отстранява причините за тяхното възникване.

Отговорности и задължения – Техник-технологът поема отговорности за контрол върху суровините и материалите, които се включват в технологичния процес за производство на храни. Контролира начина на транспорт, условията на съхранение и последователността на включването им в производствените процеси. В задълженията на технолога се включва контрол върху качеството на крайните продукти и върху начините за транспорт и съхранениетоим в складовите бази. Следи и контролира правилната експлоатация на машините и съоръженията. Спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор с нормирана продължителност на работния ден или като самонаето лице.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работи се с различни суровини и изходни продукти в зависимост от спецификата на производството. [email protected] – Съюз по хранителна промишленост

 
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – подготовка, осъществяване и контрол на производствени процеси в хранително-вкусовата промишленост.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Предизвикателства: усвояване на бързо променящите се техника и технологии; нарастващи изисквания на потребителите към хранителните качества и към външния вида на крайните продукти; умения за работа с персонален компютър: ползването на специализирани програмни продукти – видове анализ на суровини и храни; контрол на параметрите на технологичните процеси. Трудности: висока отговорност, работна среда с повишен шум, работа с химикали.

Ресурси, с които трябва да се работи – с различни изходни суровини – брашно, мляко, захар и подсладители, месо, риба и рибни продукти, зърно и фуражи, растителни масла, маслопродукти и етерични масла, химикали и др.; машини, ръчни инструменти, химикали.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – хранителни технологии, производство на тютюн и тютюневи изделия, растителни и етерични масла, алкохолни и безалкохолни напитки, месни продукти, консерви и др.

Организации/ институции, в които може да се реализира – в различни фирми, цехове, лаборатории , в условията на частен и семеен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат: • Техник, технолог на хляб и хлебни изделия • Техник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи• Технолог, производство тютюневите изделия • Технолог, производство на плодови и зеленчукови консерви • Техник, технолог на алкохолни и безалкохолни напитки • Техник, технолог на захар и захарни изделия • Техник, технолог на месо и месни продукти • Техник, технолог на мляко и млечни изделия • Техник, технолог на растителни масла и сапуни и др.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по специалност от професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“, могат да продължат обучението си по друга специалност на същата професия или по друга професия от професионално направление „Хранителни технологии“.

Полезни връзки: http://www.org-bg.net – Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – поемане на отговорност, точност и прецизност в работата, търпение, умения за взимане на решения, умения за упражняване на контрол и оценка, лоялност към фирмата, умения да организира работата на екип.

Необходими знания и умения – за свойствата на суровините и материалите в хранителновкусовите производства; знания за устройство и действие на машините и съоръженията в отрасъла; умения за управление и контрол на технологични процеси.

Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно равнище за ученици е завършено основно образование. За лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от професионално направление „Хранителни технологии“. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Микробиология, Технология на специалността, Технологичен контрол, Хигиена на храните и хранително законодателство, Електротехника и електроника и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]