Производство на кулинарни изделия и напитки

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Готвач

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

811070

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Производство на кулинарни изделия и напитки

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8110701

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Производство на кулинарни изделия и напитки – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с обработка на животински и хранителни продукти, приготвяне на напитки и кулинарни изделия.

Основни дейности – Готвачът изготвя менюто. Поръчва, приема и контролира качеството на суровините, извършва предварителна обработка на продуктите и произвежда полуфабрикати, прави топлинна обработка на продуктите и полуфабрикатите.

Отговорности и задължения – Готвачът съхранява суровините, полуфабрикатите и готовите кулинарни изделия, като спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Оформя и аранжира кулинарните изделия и напитките.

Възможно работно време – Нормирано или гъвкаво работно време.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Необходимо е практикуващият професията да е добре запознат с нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и за хигиена на работното място.

Възможни контакти – В работата си готвачът взаимодейства с работниците в кухнята, с помощник‐готвачите, с главния готвач, с клиенти, с доставчици на хранителни продукти и полуфабрикати, с представители на контролни органи (Регионални здравни инспекции).

Полезна информация: http://bapc.bg/ ‐ Българската асоциация на професионалните готвачи
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите квалификация по професията „Готвач“ работят във военни поделения, болници и санаториуми, училища, заведения за хранене, ресторанти, в железопътния, речния и морски транспорт. Професията може да се упражнява и в чужбина, предимно в ресторанти за българска национална кухня.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Готвачът работи предимно в затворено помещение, като по‐голяма част от работния ден стои прав. За работната среда са характерни повишена температура, изпарения и влажност на въздуха.

Реализация – България е страна с големи възможности в сферата на туризма. Това осигурява реализиране на подготвените изпълнителски кадри в ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе‐сладкарници, столове, барове и др.

Ресурси, с които трябва да се работи – Готвачът работи със суровини: зеленчуци, плодове, зърнени храни, млечни продукти, яйца, месо от дребен и едър рогат добитък, риба, подправки, мазнини и др.; машини и апарати – хладилници, фризери, машини за белене и рязане на зеленчуци, машини за разбъркване, пасиране, миксери, месомелачки, печки, скари, грилове. Работно облекло е бели работни дрехи, обувки, боне и ръкавици.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Организации/ институции, в които може да се реализира – Готвачът може да упражнява дейността си в различни организации от сферата на общественото хранене, туризма и търговското обслужване.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Главен готвач
  • Главен сладкар
  • Готвач
  • Помощник‐готвач

Възможности за кариерно развитие – Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията могат да продължат обучението си за актуализиране и повишаване на придобитата квалификация, както и за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Ресторантьор“ или по друга професия от същото професионално направление. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно‐квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезна информация : http://www.bhra‐bg.org ‐ Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – За упражняване на професията „Готвач“ са необходими добро физическо и психическо здраве, дисциплинираност, прецизност, отговорност, организираност, способност за запомняне, съхраняване и възпроизвеждане на рецепти и др.

Необходими знания и умения – Необходими са умения за работа с различни видове кулинарна техника, за работа в екип и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е: завършени VII клас или основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни и специални училища, в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, Източници на риск – хранителни замърсявания и отравяния, Видове хранителни продукти, Вкусови продукти, Хладилници и кухненски инвентар, Технологични етапи на производството, Приготвяне на полуфабрикати, Приготвяне на кулинарни изделия и напитки, Оформяне и реализиране на кухненската продукция, Отчитане на производството и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация

http://www.mon.bg/ ‐ Професионално образование, Държавен план‐прием в държавните и общинските професионални гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища

http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на средните училища

http://www.navet.government.bg/ ‐ Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]