Производство на облекло от текстил

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

542050

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Производство на облекло от текстил

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5420501

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Производство на облекло от текстил – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с осъществяване на основни и спомагателни дейности в технологичния процес при производството на облекло от текстил.

Основни дейности – Операторът в производството на облекло работи с основни видове шевни машини и шевни полуавтомати. Изработва детайли за облекло, спазвайки технологичната последователност и изискванията за качество. Операторът настройва и поддържа машините за същинските технологични процеси – ушиване на дрехата и на детайлите към нея. В хода на производствения процес поправя грешки от технологичен характер в рамките на своите компетентности. Работи със съоръжения за влаготоплинна обработка. Поддържа в изправност машините и съоръженията.

Отговорности и задължения – Трудовите си задачи операторът изпълнява при спазване на изискванията за сглобяване на изделието, подготовката му в готов вид след топлинна обработка. Организира работното си място и спазва хигиенните изисквания. Организира работата на екипа, с който работи, и следи за качествено изпълнение на трудовите дейности. Внеговите отговорности се включва спазване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околното среда.

Възможно работно време – На трудов договор или като самонаето лице. Работното време може да бъде строго регламентирано при работа на трудов договор, както и индивидуално и гъвкаво, ако работи самостоятелно.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работи се с различни изходни материали – платове от естествен и изкуствен произход, машини, ръчни инструменти и др. Работата е с широк обхват на трудови дейности в зависимост от организацията на производството и спецификата на изработваните изделия
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – в различни фирми, цехове и ателиета в условията на частен и семеен бизнес.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо променящите се техника и технологии, нарастващите изисквания на потребителите към външния вид и качеството на дрехите. Усвоените по време на работа компетентности, могат да се валидират за получаване на документ за по-висока квалификация. Предизвикателствата се свързват с усвояване на по-сложни технологични операции за подобряване на качествата на облеклата. Трудностите произтичат от рутинните и повтарящи се дейности, шум, запрашеност и др.

Ресурси, с които трябва да се работи – машини, платове, конци, модели, кройки, ръчни инструменти, инструменти за влаготоплинна обработка и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – в областта на шивашката индустрия и в сферата на услугите.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – в малки и средни предприятия, различни фирми, цехове, ателиета за шивашки услуги в условията на частен и семеен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Машинен оператор, кроене
  • Машинен оператор, кроене с електронна машина
  • Машинен оператор, преса за гладене
  • Машинен оператор, шиене
  • Машинен оператор, шиене на бродерия
  • Машинен оператор, шиене на кожени изделия
  • Машинен оператор, шиене на облекла
  • Машинен оператор, шиене на текстилни изделия
  • Машинен оператор, шиене на шапки
  • Шивач, мъжко/дамско облекло

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Текстилен техник“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Полезни връзки: Браншови организации от текстилния бранш – https://www.bia-bg.com/news/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – спазване на технологична и трудова дисциплина, умение да се поема лична отговорност, точност и прецизност в работата, търпение, самоконтрол и др.

Необходими знания и умения – Професията предполага умение за изработване на детайли за облекла и тяхното съединяване; познаване на материалите – видове тъкани и техните експлоатационни свойства; видове машини и тяхното поддържане, и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Електротехника и електроника, Технология на облекло от текстил (от кожи), Шевни машини и съоръжения, Материалознание, Основни конструкции на облекло от текстил(кожи), Декоративно рисуване и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]