Производство на облекло

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

РАБОТНИК В ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

542090

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Производство на облекло

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5420901

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До читири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Производство на облекло – първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с изпълнение на дейности за подпомагане на процесите на производство на облекло.

 Основни дейности – Работникът в производството на облекло разпознава и използва текстилни и помощни материали; открива и отбелязва текстилните дефекти; извършва настилане на текстилните материали – ръчно или машинно; номерира, комплектова и транспротира скроените детайли до работните места по потока на технологичния процес. Работникът извършва ръчни операции в процеса на ушиване на облеклото, подлепва детайли съобразно технологичните изисквания. Работи със съоръжения за влаго-топлинна обработка.

Отговорности и задължения – Работникът в производството на облекло изпълнява трудовите си задачи при спазване на изискванията за сглобяване на изделието, подготовката му в готов вид след топлинна обработка и предоставянето му на клиента. Организира работното си място и спазва хигиенните изисквания. Може да работи самостоятелно или в екип. В екипната работа изпълнява задачите, поставени от технолога (или моделиера), като поема отговорност за качеството на своята работа. В неговите отговорности се включва спазване на здравословни и безопасни условия на труд.

Възможно работно време – На трудов договор или като самонаето лице. Работното време може да бъде строго регламентирано при работа на трудов договор, както и индивидуално и гъвкаво, ако работи самостоятелно.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работи се с различни изходни материали – платове от естествен и изкуствен произход, машини, ръчни инструменти и др. Работата е с широк обхват на трудови дейности в зависимост от организацията на производството и спецификата на изработваните изделия. Работи се в стоящо положение и в движение.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – в шивашкото производство.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите пред работника се свързват с усвояване на бързо променящите се техника и технологии, нарастващите изисквания на потребителите към външния вид и качеството на дрехите. Предизвикателствата се свързват с културата на обслужването на клиентите и с усвояване на по-сложни операции в процеса на ушиването на дрехите и изделията. Трудностите произтичат от рутинните и повтарящи се дейности, шум, запрашеност, напрягане на зрението и др.

Ресурси, с които трябва да се работи – машини, платове, конци, модели, ръчни инструменти, инструменти за влаготоплинна обработка и дри.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – в областта на шивашката индустрия и в сферата на услугите.

Организации/институции, в които може да се реализира – в различни фирми, цехове, ателиета за шивашки услуги, в условията на частен и семеен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат:

  •  Шивач, мъжко/дамско облекло
  • Работник, ръчна изработка на облекла
  • Работник, ръчна изработка на текстилни изделия

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в производство на облекло“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие.

Полезни връзки – Браншови организации от текстилния бранш – https://www.bia-bg.com/news/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – отговорност, точност, прецизност, търпение, наблюдателност, издръжливост на еднообразни рутинни дейности и др.

Необходими знания и умения – Професията предполага умение за изработване на облекла, спално бельо, покривки, пердета и др.; познаване на материалите – видове тъкани и начините за изработване на изделията (скрояване, ушиване, гладене), съобразно тяхното предназначение.

• Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални училища, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища, в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Декоративно рисуване, Материалознание, Шевни машини и съоръжения, Технология на облекло от текстил, Конструиране на облекло от текстил и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]