Производство на обувни изделия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБУВНИ И КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙНИ ИЗДЕЛИЯ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

542070

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Производство на обувни изделия

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5420701

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Производство на обувни изделия – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с изработване и производство на обувни изделия.

Основни дейности – Операторът в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия изпълнява технологичните процеси кроене, шиене, дообработка, като спазва съответните изисквания. В работата си той използва кожени и полимерни материали, тъкани, картони, свързващи и дообработващи материали. Той знае начините за прилагането им в технологичния процес и техните физико-механични характеристики.

Отговорности и задължения – В работата си операторът прилага основни технологични методи съобразно конструктивните особености на изделията. Обслужва машини за кроене и обработка на детайлите, машини за формуване на обувки и кожено-галантерийни изделия. Извършва регулировки на съоръженията за влаго-топлинна обработка на изделията. Поддържа ред и чистота на работното си място и използва лични предпазни средства. Спазва разходните норми за изразходване на материали.

Възможно работно време – осемчасов работен ден

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – безопасни условия на труд.

Полезна информация – Перспективите пред бъдещите специалисти–оператори в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия се свързват с усвояване на бързо променящите се техника и технологии, модни тенденции, нарастващите критерии на потребителите към качествата на изделията, което изисква следене на актуалните техники за работа.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – в сферата на производство на обувки и кожени изделия.

 Възможности за допълнителни придобивки – според практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – възможна е работа с лепила и други летливи материали.

Ресурси, с които трябва да се работи – Професията изисква работа с машини и съоръжения, термопреси, спомагателни материали, лепила, омекотители, почистващи препарати, ръчни инструменти и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи.

Организации в които може да се реализира човек – В различни предприятия за производство на кожено-галантерийни изделия. Операторът в производството на обувни и коженогалантерийни изделия може да работи в предприятия и фирми, ателиета, конструкторски отдели и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Машинен оператор, шиене на обувки
  • Машинен оператор, обувно производство
  • Машинен оператор, производство на ортопедични обувки
  • Машинен оператор, производство на спортни обувки
  • Технолог, кожено-галантерийно производство
  • Технолог, обувно производство

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучуение. След завършено среднообразование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации – Браншови съюз на кожаро-кожухарската, обувна и галантерийна промишленост www.leather-shoes.org

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – спазване на трудовата и технологична дисциплина, технически усет, отговорност, прецизност при изпълнение на операциите, самоконтрол, лоялност към фирмата и др.

Необходими знания и умения – познаване на материалите и машините, с които се работи, умения за качествено изпълнение на технологичните операции, за работа в екип и за ефективна комуникация при изпълнение на трудовата дейност, и др.

 Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии, в центрове за професионално обучение.

 Учебни предмети, които се изучават – Автоматизация на производството, Електротехника и електроника, Машинознание, Материалознание, Изобразително изкуство, Технология на обувното/кожено-галантерийното производство, Конструиране и моделиране на обувни и кожено-галантерийни изделия, и други.

 Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]