Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ОПЕРАТОР В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

541020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5410208

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за обслужване на машини и съоръжения за производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла.

Основни дейности – Операторът притежава теоретичните знания и практическите умения за подбор на изходните суровини за всяко от посочените производства. Той изпълнява дейности по подготовка на суровините и материалите, тяхното съхранение, транспорт и въвеждане в технологичния процес в строго определена последователност. Той участва в окачествяване, преработване на суровини, полуфабрикати, спомагателни материали. Обучението по тази професия осигурява придобиването на знания и умения за разчитане на технологични схеми, инструкции и рецептури.

Отговорности и задължения – Операторът в хранително-вкусовата промишленост има отговорни функции за поддържането и експлоатацията на техниката – машини и съоръжения в производството; за спазване на здравословни и безопасни условия на труд, хигиена, точност и прецизност в работата. Отговаря за качеството на своята работа и тази на екипа, с който работи. Операторът е задължен да отчита параметрите на технологичния процес, да ги вписва в протоколи и да докладва на технолога / инженера.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор с нормирана продължителност на работния ден или като самонаето лице.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работи се с различни суровини и изходни продукти в зависимост от спецификата на производството. [email protected] – Съюз по хранителна промишленост
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – подготовка и осъществяване на производствените процеси в хранително-вкусовата промишленост.

 Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Предизвикателства: усвояване на бързо променящите се техника, технологии и организация на производството; нарастващи изисквания на потребителите към качеството на крайните продукти; умения за работа с персонален компютър, ползване на специализирани програмни продукти. Трудности: висока отговорност, работна среда с повишени шум, работа със съвременно оборудване.

Ресурси, с които трябва да се работи – с различни изходни суровини – брашно, мляко, захар и подсладители, месо, риба и рибни продукти, зърно и фуражи, растителни масла, маслопродукти и етерични масла, химикали и др.; машини, ръчни инструменти, специално оборудване и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Хранителни технологии.

Организации/ институции, в които може да се реализира – в различни фирми, цехове, в условията на частен и семеен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат:

  •  Оператор на машини за зърнени, мелничарски продукти и фуражи
  • Оператор на машини за производство на млечни продукти
  • Оператор на машини за консервиране на месо, риба, плодове и зеленчуци и производство на сокове и пектин
  • Оператор на машини за производство на алкохолни напитки, бира и безалкохолни напитки
  • Оператор на машини за производство на захарни и шоколадови изделия
  • Оператор на машини за производство на захар и съпътстващи производства
  • Оператор на съоръжения по манипулиране и ферментиране на тютюн и производство на тютюневи изделия
  • Оператор по производство на фармацевтични продукти, козметични средства и етерични масла

Възможности за кариерно развитие – Операторът може да продължава професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетентности. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки: http://www.org-bg.net – Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – поемане на отговорност, точност и прецизност в работата, търпение, дисциплина, лоялност към фирмата и др.

Необходими знания и умения – Тази професия предполага знания за свойствата на суровините и материалите в хранително-вкусовите производства; знания за машините и съоръженията; умения за управление на технологични процеси, за работа в екип и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои –в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Микробиология, Технология на специалността, Хигиена на храните и хранително законодателство, Електротехника и електроника и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]