Производство на врати и прозорци

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

543020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Производство на врати и прозорци

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5430202

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Произовдство на врати и прозорци – втора степен на професионална квалификация.

Основни дейности – В своята работа операторът подбира по количество и качество необходимите суровини, основни и спомагателни материали за производството на изделия от дървесина. Извършва разкрояване на суровините и материалите. Обработва получените детайли до точни размери, изработва профили, отвори и др. Прилага технологични методи на слепване на дървесината. В процеса на работа използва ръчни инструменти и приспособления, универсални и специализирани дървообработващи машини.

 Отговорности и задължения – Операторът поема отговорности за спазване на изискванията за изработване на изделията при спазване на технологичната последователност. В екипна работа изпълнява задачите, поставени от технолога като поема отговорност за качеството на своята работа. В неговите отговорности се включва поддържане на техническото състояние на машините и съоръженията. Организира работното си място и спазва изискванията за безопасна работа с машини и съоръжения, както и за опазване на околната среда.

Възможно работно време – Може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време е 8 часа, в стоящо положение и в движение.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – При тази професия се работи с различни изходни материали – дървесина, машини, ръчни инструменти, лакови и други покрития на готовите изделия и др. Работата е с широк обхват на трудови дейности в зависимост от организацията на производството и спецификата на изработваните изделия. Работи се в стоящо положение и в движение
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Упражняването на професията „Оператор в дървообработването” може да става в различни фирми, цехове и ателиета, в условията на частен и семеен бизнес.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо променящите се техника и технологии, нарастващите изисквания към външния вид и качеството на изделията. Предизвикателствата се свързват с ползването на софтуерни продукти в отделни етапи от технологичните процеси, ползването на чужд език. Трудностите произтичат от работната среда – завишени стойности на шум, запрашеност, работа с химикали.

Ресурси, с които трябва да се работи – За осъществяване на дейностите в професията са необходими: дървесина, машини, ръчни инструменти, вещества за защитни покрития и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – дървообработване, производство и ремонт на изделия от дървесина.

Организации/ институции, в които може да се реализира – в различни фирми, производствени цехове, ателиета за дърводелски услуги, в специализирани магазини от търговската мрежа.

Длъжности, които могат да се заемат :

  •  Дограмаджия
  • Дърводелец
  • Дърводелец, дървени конструкции
  • Дърводелец, корабен
  • Работник, подови настилки и облицовки
  • Паркетчия
  • Машинен оператор, дърводобив
  • Машинен оператор, дървообработване

Възможности за кариерно развитие – Операторът в дървообработването може да продължава професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетентности. Може да обогатява знанията и уменията си, посещавайки различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование. Полезни връзки: www.timberchamber.com – Браншови организации и камари

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – технически усет, отговорност, самоконтрол, издръжливост при работа и др.

Необходими знания и умения – подбор на дървесината, изработване на изделия, подбор и нанасяне на защитни покрития, отчитане на параметрите на технологичния режим и професионална реакция при настъпване на отклонения.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основнообразование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация. След успешно полагане на държавни зрелостни изпити се придобива средно образование.

Къде може да се усвои – в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Техническо чертане, Технологии и машини в дървообработването, Конструиране на детайли и агрегати, Технология на специалността, Електротехника и електроника, Автоматизация на производството и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]