Промишлен риболов и аквакултури

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Техник по промишлен риболов и аквакултури

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

624020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Промишлен риболов и аквакултури

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6240201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Промишлен риболов и аквакултури – трета степен на професионална квалификация. Завършилият специалността извършва риболов и отглежда риба и други водни организми при спазване на технологичната последователност. Той/ тя умее да работи с риболовните машини и механизми на кораба в съответствие с правилата за безопасна работа и опазване на околната среда.

Основни дейности – Техникът по промишлен риболов и аквакултури изработва и ремонтира мрежени риболовни уреди, организира риболовната дейност в разнородни басейни с различни риболовни уреди в зависимост от вида риба. Организира първичната обработка на рибата и експедицията ѝ, развъжда и отглежда риба за консумация и други водни организми. Храни рибите, подготвя басейни и съоръжения за отглеждане на риба. Транспортира жива риба и хайвер.

Отговорности и задължения – Отговаря за съхраняването и поддържането на материалните ресурси, машини, механизми и използваната апаратура. Спазва правилата за безопасност при работа с риболовни уреди. Не замърсява околната среда с работата си. Техникът по промишлен риболов и аквакултури оказва медицинска помощ, ако някой на кораба пострада. Помага в използването на спасителни средства (спасителни лодки, салове, спасителни кръгове, спасителни ризи).

Възможно работно време – Работното време може да варира според изискванията на работодателя – техникът би могъл да работи с нормално работно време в лаборатория или с удължен работен ден на кораб и т.н.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите професията „Техник по промишлен риболов и аквакултури“ могат да постъпят на работа в рибовъдни стопанства, в администрацията на предприятия, свързани с рибарството, лаборатории, преработвателни предприятия, центрове за първа продажба на риба и други водни организми.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от социалната политика на фирмата. Техникът по промишлен риболов и аквакултури би могъл да стартира собствен бизнес.

Трудности и предизвикателства в тази професия – За професията са характерни и екстремните условия на работа.

Ресурси, с които трябва да се работи – Табла, схеми, чертежи, карти на риболовния район, ножове, метър, сваи, шаблони за мерене на мрежите, игли за плетене, калъпчета за ръчно плетене, хранилки, кантар, медикаменти и лекарствени средства, помпи и други риболовни материали и уреди – риборазузнавателна апаратура, ехолот, хидролокатор, трална сонда и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Рибно стопанство.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Техниците по промишлен риболов и аквакултури могат да работят и в регионални изпълнителни звена към министерства, дирекции и други държавни ведомства.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Ръководител участък, риболов
 • Управител, рибно стопанство
 • Фермер, отглеждащ аквакултури
 • Фермер, рибовъд
 • Работник, ферма за аквакултури
 • Работник, ферма (рибовъд)
 • Рибар, вътрешни води
 • Рибар, крайбрежни води
 • Рибар, дълбоки морски води
 • Рибар, член на екипаж, дълбоки морски води
 • Тралмайстор
 • Риболовен надзирател

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Техник по промишлен риболов и аквакултури“, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки: http://iara.government.bg/ – ИАРА: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Техникът по промишлен риболов и аквакултури е сръчен, наблюдателен, дисциплиниран, отговорен и умее да работи в екип. В работата му са необходими издръжливост и физическа сила.

Необходими знания и умения – Техникът по промишлен риболов и аквакултури умее да разчита чертежи, да спазва прецизно инструкции и указания. Той притежава и умения за адекватно вземане на решения в стресови ситуации. Умее да осъществява комуникация с клиенти и с екипажа на различни равнища, като познава управленската структура на фирмата и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършео основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Устройство на кораба, Електрообзавеждане на кораба, Стопанска ихтиология, География на риболовните райони, Техника и технология на промишления риболов, Рибопреработваща и хладилна техника, Аквакултури, Технология на рибопреработването и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]