Пространствен дизайн

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ДИЗАЙНЕР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

214010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Пространствен дизайн

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

2140109

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пространствен дизайн – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с рисуване, цветознание и формообразуване, ергономия, дизайнерско проектиране и други дисциплини с помощта на съвременни компютърни технологии.

Основни дейности – В зависимост от сферата на дейност, могат да изработват декори, проектират и конструират всички видове куклени конструкции, както и реквизит, маски, костюми по различни технологии, да реализират художествено осветление за целите на киното, телевизията и театъра, да създават перуки; гримират човешко лице и тяло, аранжират витрини, щандове, експозиции, проектират детски играчки и сувенири от различни материали. Интериорните дизайнери решават въпроси, свързани с дизайна на вътрешната среда. Дизайнерите в силикатното производство изработват художествени изделия от порцелан, фаянс и стъкло, както и уникални и модулни решения за архитектурната среда – керамични пана, витражи от цветно стъкло и подови настилки. Модните дизайнери разработват, описват, анализират и презентират художествени модни скици, снимки, облекла, аксесоари и др. Пространствените дизайнери проектират рекламно-търговски витрини, изложби, офиси, екстериорни и интериорни пространствени елементи, графично и пластично оформление на архитектурни фасади. Промишленият дизайнер проектира формоизграждането на нови или предлага модификации на вече същестуващи изделия според изискванията за ергономичност, функционалност и естетичност. Дизайнерите на рекламни графики проектират плакати, календари, запазени знаци, шрифтове, дипляни и всякакъв вид графични продукти.

Отговорности и задължения – Планират и организират работата в изпълнителското ателие, на сцената или на снимачната площадка, чертаят схеми, чертежи и скици, правят шаблони и кройки; моделират и декорират. Сами разработват концепцията и идеята си и търсят начини за реализацията ѝ. Също така, една от отговорностите им е пазарната реализация на творбата. Дизайнерите на рекламни графики създават и обработват изображения, както и отделни елементи за тях. Съставят каталози и рекламни материали, комбинирайки текст и изображения. Изграждат фирмен стил (лого, запазен знак, визитки, бланки, пликове и папки).

Възможно работно време – В зависимост от спецификата на работата, може да бъде както с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда, така и до късно вечер в празничните и почивните дни.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Дизайнерите задължително трябва да използват средства за обезопасяване на всяко работно място в зависимост от дейността, която изпълняват. Всички трудови задачи трябва да се изпълняват при спазване на здравословни и безопасни условия на труд.

Полезна информация – Необходимо е да имат портфолио, което демонстрира творческите им и технически способности, обикновено под формата на CD, DVD или уебсайт.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите професионална квалификация по професията „Дизайнер“ могат да постъпват на работа като дизайнери на свободна практика, в художествен колектив, работещ по осъществяването на художествен проект, в предприятие, културна институция, дизайнерско студио.

Възможности за допълнителни придобивки – Участие в проекти за различни мероприятия, рекламни панаири и изложби.

Трудности и предизвикателства в тази професия – От дизайнерите се очаква да имат винаги нови и оригинални идеи, а това може да доведе до стрес. Тъй като дизайнерската професия е творческа и предполага индивидуален субективен подход, е възможно нещо, което за твореца е изключително красиво, да не бъде оценено по същия начин от колегите и/или клиентите.

Възможни контакти – С колеги дизайнери, архитекти, манекени, моделиери, конструктори, изпълнители на модели, ръководители на творчески звена и директори на фирми; клиенти, търговци, доставчици и потребители, организатори на ревюта и други творчески изяви, гостуващи модни дизайнери, медии (най-вече по отношение на дизайнера на свободна практика).

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Дизайн.

Организации/институции, в които може да се реализира дизайнерът – Промишлени предприятия, културни институции, дизайнерски студия и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Театрален, кино и телевизионен декор
 • Сценичен дизайнер
 • Художник, изпълнител на макети и реквизит
 • Декоратор на сценични декори
 • • Определител, копирни светлини
 • Осветител
 • Електротехник, сценичен и студиен
 • Театрален грим и перуки
 • Художник, гримьор, перукер, фризьор
 • Аранжиране
 • Аранжор, витрини/щандове
 • Декоратор, изложби/музеи и галерии
 • Детски играчки и сувенири
 • Художник, изпълнител на кукли
 • Интериорен дизайн
 • Декоратор, интериор
 • Декоратор, изложби/музеи и галерии
 • Силикатен дизайн
 • Дизайнер на стъкло и порцелан
 • Моден дизайн
 • Сценичен дизайнер на костюми
 • Първи асистент, художник на костюми
 • Пространствен дизайн
 • Аранжор
 • Изпълнител на макети
 • Декоратор, изложби/музеи и галерии
 • Промишлен дизайн
 • Дизайнер
 • Изпълнител на макети
 • Декоратор, изложби/музеи и галерии
 • Театрална кукла
 • Художник, изпълнител на куклии аксесоари
 • Рекламна графика
 • Художник
 • Художник, приложник
 • Художник, постер
 • Художник, търговска реклама
 • Художник, график
 • Графичен дизайнер
 • Илюстратор
 • Художник, контур
 • Художник, надписи

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си посредством курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър“, а впоследствие и „магистър“ в системата на висшето образование.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Усет за форма и пространство, усет за форма и цвят, готовност за самостоятелен труд, готовност за работа в екип, концентрация, креативност, въображение, зрителна памет, планиране и организиране на дейността, хрумвания и импровизации, технически усет и способности, добро усещане за цвят и светлина, естетически усет.

Необходими знания и умения – Разчитане и създаване на скици, чертежи и конструктивни схеми; умение за избор на подходящи материи и материали; работа със специфични инструменти; изработване на макети, шаблони, кройки и калъпи; умение за работа със специфична техника, материали и инструменти за специалността; работа с компютър; познаване на термините по специалността на чужд език; използване на подходящи реквизити и помощни средства.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователните училища, в училищата по изкуства към Министерството на културата и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – в зависимост от специалността – Дизайн, История на изкуството, Проектиране, Архитектура, Пластична анатомия, Компютърна графика, Рисуване, Скулптура, Цветознание, Ергономия, Живопис, Работа със специфична техника и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]