Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Работник в заведенията за хранене и развлечения

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

811090

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8110901

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения – първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с обслужване на клиентите (сервиране и отсервиране на ястия и напитки, подреждане, почистване и др.).

Основни дейности – Работникът в заведенията за хранене и развлечения приема хранителните продукти, съхранява ги и прилага първична обработка, подрежда и почиства помещенията, машините и съдовете в заведението за хранене и развлечение. Изпълнява дейности в процеса на обслужване на гостите (сервиране, отсервиране, подреждане и почистване на масите).

Отговорности и задължения – Изпълнява възложените му задачи от дейностите по подготовка за работа с клиенти (зарежда с храни и напитки хладилните съоръжения и търговската зала с прибори, салфетки, покривки) и изпълнява рутинни дейности, свързани с обслужването им.

Възможно работно време – Зависи от фирмената политика на заведението за хранене и развлечения – до късно вечер, в почивни дни, налице е сезонност в работата.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Работникът в заведенията за хранене и развлечения трябва да спазва условията и сроковете за съхранение на хранителните продукти, санитарно‐хигиенните норми и нормативните изисквания за безопасни условия на труд.

Полезна информация: http://www.bhra‐bg.org/index.php – Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията могат да упражняват професията си във всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.).

Реализация – Развитието на туристическата индустрия в световен мащаб определя хотелиерството и ресторантьорството като приоритетен дял от икономиката. Привлечените в отрасъла инвестиции водят до увеличаване броя на туристическите обекти и създаване на нови работни места, което е предпоставка за повишеното търсене на работници в заведенията за развлечения и хранене.

Усилия, които трябва да се полагат – Работникът в заведенията за хранене и развлечения трябва да притежава необходимата мотивация за упражняване на изучаваната професия в съответствие със съвременните тенденции за развитие на хотелиерството и ресторантьорството. Осъществявайки връзката между производствените звена (умивалня за трапезни съдове и сервитьорски офис) той трябва да осигурява бързина и качество при обслужването на гостите.

Ресурси, с които трябва да се работи – Работникът в заведенията за хранене и развлечения работи с хранителни продукти, хладилни съоръжения, кухненски съдове и прибори.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Работниците в заведенията за хранене и развлечения работят в туристическото обслужване, хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга.

Организации/институции, в които може да се реализира – Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията може да се реализира във всички заведения за хранене и развлечение (ресторанти, кафенета, сладкарници и др.).

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Помощник, кухня (без домашните)
  • Работник, кухня
  • Помощник, кухня (домашен)

Възможности за кариерно развитие – Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията могат да продължат обучението си за придобиване на професионална квалификация по други професии от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. Имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др

Професионални сдружения и организацииhttp://www.bhra‐bg.org/index.php ‐ Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – В работата си работникът в заведенията за хранене и развлечения трябва да проявява отговорност, прецизност, организираност, естетически усет, точност и др.

Необходими знания и умения – Необходими за успешното практикуване на професията са уменията за ефективно използване на технологичното оборудване, за работа в екип, за работа по рецепта и спазване на последователността при приготвяне на ястия и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е: завършен VII клас – за ученици; завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта – за лица, навършили 16 години. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални училища, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни и специални училища и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Хигиена на храните и хранително законодателство, Технологично обзавеждане, Технология на кулинарната продукция, Сервиране и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията ‐ http://www.mon.bg/‐ Национални изпитни програми.

Линкове към полезна информация

http://www.mon.bg/ ‐ Професионално образование, Държавен план‐прием в държавните и общинските професионални гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища

http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на средните училища

http://www.navet.government.bg/ ‐ Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]