Ръчно изработване на килими

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

КИЛИМАР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

542130

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Ръчно изработване на килими

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5421301

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Ръчно изработване на килими – първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с прилагане на техники и технологии за ръчно изработване на килими.

Основни дейности – Килимарят изработва ръчно различни изделия с битово предназначение (килими, черги, козяци, губери и др.) и декоративни изделия (гоблени, сувенири и др.). Килимарят познава текстилните материали ,използвани в килимарството и техните свойства. Разпознава цветови тонове, нюанси, оттенъци и спазва съчетаването им при изпълнение на зададения модел – художествен или традиционен. Познава традициите и спецификата при изпълнение на изделия от българската национална тъкан – чипровски и котленски килими, черги и др. Килимарят познава основните символи и разчита схеми (проекти, тъкачни рисунки ) и технологичните изисквания за ръчно тъкане на изделията. Прилага начините на затъкаване и видовете възли, използвани в традиционното ни тъкачество.

Отговорности и задължения – Прави оценка на качеството на произведеното изделие. Поддържа ред и хигиена на работното място. Спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Възможно работно време – Работното време може да бъде индивидуално и гъвкаво съобразно възможностите на килимаря. При работа в ателие или предприятие работното време е регламентирано в съответствие с действащото трудово законодателство.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работи с различни изходни суровини и материали, прежди от растителен и животински произход, ръчни инструменти, багрила и др. Работата е творческа и съчетава в себе си сръчност, въображение, оригиналност на моделите, цветовите решения и изработването на детайлите. Килимарът изпълнява поръчки за различни изделия – килими, гоблени, губери и козяци от организации или частни лица. Със своите изделия той участва в изложби, панаири и търговски изложения. Често работи за износ в други страни. Работи се найчесто в седящо положение.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Килимарят може да работи самостоятелно, вкъщи – надомно, или в ателие, както и в предприятия, произвеждащи тъкани изделия с ръчно изработени елементи, или в дизайнерски фирми под ръководството на квалифицирани кадри.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите пред бъдещите специалисти се свързват с усвояване на спецификата на изработване на изделията, постигане на по-високо качество и колоритност на изделията. Работата на едно работно място често води до психическо натоварване.

Ресурси, с които трябва да се работи – прежди, багрила, тъкачен стан, ръчни инструменти.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – в областта на услугите и в областта на художествените занаяти.

Организации/ институции, в които може да се реализира – във фирми, цехове и ателиета, в условията на частен и семеен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат: Работник, производство на пана и текстилна декорация; Работник, ръчна изработка на гоблени;Работник, ръчна изработка на етнографски и фолклорни изделия, 7318-1004 Работник, ръчна изработка на килими; Работник, ръчна изработка на текстилни изделия; Производител, килими и др. както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Възможности за кариерно развитие – Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията „Килимар” може да продължи обучението си по Закона за занаятите за придобиване на майсторско свидетелство за „Изработване на художествени тъкани” или „Тъкачество”.

Полезни връзки – „Чипровските килими“ – документалнен филм (2013 г.); Школата по килимарство „Духовно огледало“ гр. Чипровци – chiprovtsi.bg/index.php.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – професионални компетентности и личностни качества – физическа издръжливост, точност, прецизност, търпение, самоконтрол, концентрация и др.

Необходими знания и умения – знания за изходните материали и техните свойства, начините на обработка и багрене, омекотяване, начини за постигне на желаното качество и красив външен вид.

Изисквана степен на образование – входящото минимално образователно равнище към кандидатите е за ученици – завършено основно образование; за лица, навършили 16 години – завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия; за ученици със специални образователни потребности и за лица, навършили 16 години, с увреждания – завършен VII клас. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Къде може да се усвои – в професионални училища, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища, в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Декоративно рисуване, Материалознание, Машини и съоръжения (станове и тъкачни рамки), Технология на тъкачеството, Проектиране на гоблени, губери и козяци и др.

 Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]