Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Техник по комуникационни системи

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

523010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5230103

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи – трета степен на професионална квалификация. Участва в подготовката и пускането в експлоатация на устройствата от посочените системи при спазване на техническата и технологична документация. Осъществява контрол и поддържане.

Основни дейности – Техникът по комуникационни системи организира и ръководи изработването на функционални възли, извършването на монтаж и демонтаж на радио и телевизионни устройства и системи. В неговите задължения се включва осъществяването на контрол върху качеството на експлоатация и поддържането на действащи радио и телевизионни системи, ремонт на дефектирали устройства и възли, документиране и реализиране на текуща информация за функционирането на тези устройства и системи. В работата си той и неговият екип ползват уреди, апарати, измервателни устройства, отделни устройства, блокове и възли от комуникационна техника, инструменти за механичен и електрически демонтаж. Техникът по комуникационни системи следи за спазването на правилата за пожарна и аварийна безопасност и опазването на околната среда.

Отговорности и задължения – Техникът по комуникационни системи поема отговорности за организация и изпълнение на дейностите по изработване и използване на структурни, функционални и монтажни схеми, за спазване на технологичната последователност за извършване на различни видове операции, както и за спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Възможно работно време – Нормирано работно време. При необходимост нормативно регламентирано може да се работи на смени, да се дават извънредни дежурства и др.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на дейности и отговорности в зависимост от комуникационния сектор, в който работи

www.bait.bg/– Българска асоциация информационни технологии /БАИТ/
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В областта на комуникационните системи – профилактика и експлоатация.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Предизвикателствата се свързват с усвояване на бързо развиващите се комуникационни системи.

Ресурси, с които трябва да се работи – Работи се със специализирана измервателна техника, компютри и приложен софтуер. Използва се контролно-измервателна и тестваща апаратура. Прилага се техническа документация (стандарти, нормативи, каталози, инструкции, упътвания, параметри, схеми и др.)

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Във фирми и предприятия от сектор „Комуникационни системи”.

Организации/институции, в които може да се реализира човек – Техникът по комуникационни системи може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества с предмет на дейност „Комуникационни системи”.

Длъжности, които могат да се заемат :

  • Техник, нискочестотна техника
  • Техник, полупроводникова техника
  • Техник, радиотехника и телевизионна техника
  • Техник, спътникова техника
  • Техник, съобщителна техника
  • Техник, телекомуникации
  • Техник, радиовръзки в метрополитен
  • Техник-механик, АРС на подвижния състав на метрополитен и др.

Възможности за кариерно развитие – Техникът по комуникационни системи може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование. 

Полезни връзки</www.iict.bas.bg/ – Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Отговорност, работоспособност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, самоконтрол, логическо мислене, комбинативност и др.

Необходими знания и умения – Знания за предназначение и функции на блоковете в радио и телевизионни устройства и системи, в телекомуникационни системи, кинотехника, работа със софтуерни продукти.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Градивни елементи, Аналогова схемотехника, Цифрова схемотехника, Радиоприемна техника, Елементи на фината механика, Телевизионна техника, Комутационни системи, Видеотехника, Електроакустика и звукозапис, Кинотехника и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]