Рибовъдство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Рибовъд

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

624030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Рибовъдство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6240301

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Рибовъдство – втора степен на професионална квалификация – Обучението е свързано с методите на развъждане, хранене и отглеждане на различни видове риби.

Основни дейности – Развъждане на риби, извършване на подбор във водоеми, басейни и инсталации, определяне на храни за риби от различните възрастови и физиологични групи, полагане на ветеринарномедицински грижи.

Отговорности и задължения – Сред задълженията на рибовъда са отглеждане на зарибителен материал и естествена храна за рибите, разпределяне на храната и приготвяна на хранителни дажби.

Възможно работно време – Нормирано работно време – 8-часова продължителност.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Рибовъдът е длъжен да поддържа технологичното оборудване съгласно здравословните и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания.

Полезна информация: http://zooferma.com/pisciculture.html – Линк към статията „Рибовъдство“
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможни контакти – В работата си рибовъдът общува с колеги от рибовъдното стопанство, бригадата или звеното, зоотехници, ветеринарни лекари, доставчици и експедитори.

Възможности за работа – Професията се упражнява в рибарници и рибовъдни стопанства в индивидуални и семейни частни фермерски стопанства, земеделски кооперации и агрофирми, делфинариуми и зоомагазини.

Ресурси, с които трябва да се работи – Рибовъдът използва рибарски корабчета и лодки, въдици, серкмета, таляни, мрежи, харпуни, ръчни инструменти – лопати, гребла, метли, гребени, гюмове, носилки, маркучи.

Полезна информация: http://www.fisherybulgaria.com/page_6.html – Линк към статията „Рибовъдни стопанства“

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност –В сферата на рибното стопанство.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Придобилите втора степен на квалификация по професията “ Рибовъд “ могат да постъпят на работа в рибовъдни стопанства, земеделски кооперации, агрофирми, ферми.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Работник, ферма (рибовъд)
  • Фермер, рибовъд
  • Работник, рибно стопанство
  • Работник, риболов

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията “ Рибовъд „, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по сродни или други специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки http://www.bgfish.com/ – Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – За успешното практикуване на професията „Рибовъд“ са необходими личностни качества като съобразителност, отговорност, наблюдателност, логическо мислене , сръчност и др.

Необходими знания и умения – Рибовъдът трябва да притежава знания за биологичните особености на отглежданите видове риба и умения за работа със селскостопански уреди и съоръжения. Той трябва да умее да разчита технологична документация – стандарти, схеми, инструкции, рецептури. Да има умения за работа в екип, да спазва трудовата дисциплина и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Основи на рибовъдството, Рибовъдство, Технологии в рибовъдството, Профилактика и болести, Улов и съхранение на рибата, Експлоатация и ремонт на земеделска техника и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]