Рибовъдство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Техник - рибовъд

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

624010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Рибовъдство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6240101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Рибовъдство – трета степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с методите на развъждане, хранене и отглеждане на различни видове риби.

Основни дейности – Техникът-рибовъд развъжда рибите, извършва подбор във водоеми, басейни и инсталации, храни риби от различните възрастови и физиологични групи, полага ветеринарномедицински грижи.

Отговорности и задължения – Сред задълженията на техника-рибовъд са отглеждане на зарибителен материал и естествена храна за рибите, разпределяне на храната и приготвяна на хранителни дажби. При констатиране на болести по рибите той носи отговорност за медикаментозното лечение.

Възможно работно време – Работното време на техника-рибовъд е със стандартна продължителност от 8 часа.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Техникътрибовъд е длъжен да поддържа технологичното оборудване съгласно здравословните и безопасни условия на труд и санитарнохигиенните изисквания.

Полезна информация http://zooferma.com/pisciculture.html – Линк към статията „Рибовъдство“

 
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Техникът-рибовъд работи в рибарници и рибовъдни стопанства, изградени в структурата на индивидуални и семейни частни фермерски стопанства, земеделски кооперации и агрофирми, делфинариуми и зоомагазини.

Възможни контакти – В работата си техникът-рибовъд общува с колеги от рибовъдното стопанство, бригадата или звеното, зоотехници, ветеринарни лекари, доставчици, експедитори и клиенти.

Ресурси, с които трябва да се работи – Техникът-рибовъд използва рибарски корабчета и лодки, въдици, серкмета, таляни, мрежи, харпуни, ръчни инструменти – лопати, гребла, метли, гребени, гюмове, носилки, маркучи.

Полезна информация http://www.fisherybulgaria.com/page_6.html – Линк към статията „Рибовъдни стопанства“

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Техникът-рибовъд упражнява професията си в сферата на рибното стопанство.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Техник-рибовъд“ могат да постъпят на работа в рибовъдни стопанства, в администрацията на предприятия, свързани с рибарството, лаборатории, преработвателни предприятия, центрове за първа продажба на риба и други водни организми, регионални изпълнителни звена към министерства, дирекции и други държавни ведомства.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Ръководител участък, риболов
  • Ръководител, риболов
  • Ръководител, рибовъдство
  • Фермер, отглеждащ аквакултури
  • Фермер, рибовъд
  • Работник, ферма за аквакултури
  • Работник, рибно стопанство
  • Работник, риболов

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Техник-рибовъд“, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации: http://www.bgfish.com/ – Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – За успешното практикуване на професията „Техникрибовъд“ са необходими личностни качества като съобразителност, отговорност, наблюдателност, логическо мислене, сръчност и др.

Необходими знания и умения – Техникът-рибовъд трябва да притежава знания за биологичните особености на отглежданите видове риба и умения за работа със селскостопански уреди и съоръжения. Той трябва да умее да разчита технологична документация – стандарти, схеми, инструкции, рецептури. Да умее да разпределя задачите, да организира и контролира работата на поверения му екип и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Основи на рибовъдството, Рибовъдство, Технологии в рибовъдството, Профилактика и болести, Риболов, Улов и съхранение на рибата, Аквакултури, Селскостопанска техника, Експлоатация и ремонт и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]