Шивачество

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Шивач

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

542110

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Шивачество

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5421101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Шивачество – първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с извършване на специфични дейности за създаване на красиви, удобни и модерни дрехи.

Основни дейности – Шивачът работи с основни видове шевни машини и шевни полуавтомати за производство на облекло от тъкани и плетени текстилни материали. Изработва детайли за облекло, спазвайки технологичната последователност и изискванията за качество. Съединява на машина предварително скроени детайли, извършва скъсяване и подгъване на различни видове облекла, монтира декоративни елементи и др. Шивачът изработва основни видове изделия за бита – покривки, завеси, спално бельо и др.

Отговорности и задължения – Трудовите си задачи изпълнява при спазване на изискванията за сглобяване на изделието, подготовката му в готов вид след топлинна обработка и предоставянето му на клиента. Организира работното си място и спазва хигиенните изисквания. Шивачът може да работи самостоятелно или в екип. В екипната работа той изпълнява задачите, поставени от технолога (или моделиера), като поема отговорност за качеството на своята работа. В неговите отговорности се включва спазване на здравословни и безопасни условия на труд.

Възможно работно време – на трудов договор или като самонаето лице . Работното време на шивача може да бъде строго регламентирано при работа в предприятие за производство на изделия от текстил, както и индивидуално и гъвкаво в ателие за шевни услуги или, ако работи самостоятелно.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работи се с различни изходни материали – платове от естествен и изкуствен произход, машини, ръчни инструменти и др. Работата е творческа, съчетава в себе си оригиналност на моделите и различни технологични решения при изработването на детайлите. Работи се в седящо положение.

 
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – в шевно производство.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите пред бъдещите шивачи се свързват с усвояване на бързо променящите се техника и технологии, нарастващите изисквания на потребителите към външния вид и качеството на дрехите. Усвоените по време на работа компетентности шивачът може да валидира и да получи документ за по-висока квалификация. Предизвикателствата се свързват с културата на обслужването на клиентите и с усвояване на по-сложни операции в процеса на ушиването на дрехите и изделията.

Ресурси, с които трябва да се работи – платове, конци, модели, допълнителни материаликопчета, ципове и др., машини, ръчни инструменти, инструменти за влаго-топлинна обработка и др.

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – в областта на шивашката индустрия и в сферата на услугите.

Организации/ институции, в които може да се реализира – в различни фирми, цехове и ателиета, в условията на частен и семеен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Работник, ръчна изработка на облекла
  • Шивач, мъжко/дамско облекло
  • Шивач, драперии/пердета
  • Шивач, кожа
  • Шивач, обувки
  • Шивач, шапки
  • Шивач

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Шивач“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение.

Полезни връзки – Браншови организации от текстилния бранш: https://www.bia-bg.com/news/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – точност, прецизност, търпение, концентрация, лична отговорност, физическа издръжливост при еднообразни, рутинни дейности и др.

Необходими знания и умения – Тази професия предполага умение за изработване на облекла, спално бельо, покривки, пердета и др., познаване на материалите – видове тъкани и начините за изработване на изделията (скрояване, ушиване, гладене) съобразно тяхното предназначение.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални училища, паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища, в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Декоративно рисуване, Материалознание, Шевни машини и съоръжения, Технология на облекло от текстил, Основни конструкции на облекло от текстил и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Полезни линкове:

http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]