Шлосерство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ШЛОСЕР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

521110

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Шлосерство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5211101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Шлосерство – първа степен на професионална квалификация. В учебното съдържание по професията „Шлосер” са обхванати широк кръг от знания и умения, необходими за изпълнение на основните трудови дейности по професията. Шлосерът извършва подготовка на работното място, машините, съоръженията и инструментите за работа. Разчита и ползва техническа документация, включително от електронни източници. В случаите, когато е необходимо, той се консултира с прекия си ръководител. В своята работа шлосерът спазва инструкциите в регулативните норми, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Основни дейности – Шлосерът обработва ръчно или машинно лентов, прътов, листов, тръбен материал, включително изделия, получени чрез отливане. Обработва метални и неметални материали. Изпълнява ръчни операции. Работи с универсални металорежещи машини. Извършва ремонт и възстановяване на инструменти, приспособления и машини. Най-често изпълняваните дейности са: изправяне, изпиляване, рязане, огъване, заваряване и др. При извършване на ремонта на машини, уреди и съоръжения той разглобява, почиства, смазва, маркира, сортира и монтира детайли, възли и механизми.

Отговорности и задължения –Шлосерът носи отговорност за опазване както на собствения си живот и здраве, така и на работещите. Отговаря за спазване правилата и инструкциите за безопасна работа, за използване на работно облекло, лични и колективни предпазни средства, за качествено изпълнение на операциите. В неговите задължения влиза спазване на инструкции и правила, за предотвратяване на вреди, причинени от разхищение и нецелесъобразно използване на материали, инструменти и енергия.

Възможно работно време – Нормирано работно време. Работи се в движение, на различни обекти.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорности, в зависимост от вида на транспортната техника. За подробна информация: [email protected]/www.bbk.bgcatalog.com – Българска браншова камара по машиностроене.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В областта на машиностроенето.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на нова техника и ползването на нови инструменти и измервателни уреди, за постигане на високо качество на ремонта и на изработваните изделия. Трудностите са свързани с работа в среда с повишен шум, продължително физическо натоварване, придвижване и др.

Ресурси, с които трябва да се работи – Универсални металорежещи машини, различни уреди, инструменти и приспособления, уреди за измерване и отчитане размери и грапавости на повърхнини. Техническа документация, каталози, справочници, правилници, стандарти и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Машиностроене, транспорт и др.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Предприятия, гаражи, сервизи, работни площадки.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Шлосер
  • Шлайфист и др.

Възможности за кариерно развитие – Шлосерът може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения.

Полезни връзки

www.aot-bg.com/ – Асоциация за обучение в транспорта

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата и др.

Необходими знания и умения – Знания за физическите, химическите, механичните и технологичните свойства на машиностроителните материали и тяхното предназначение. Умения да ползва информация за изработване на детайли от специализирана каталожна и справочна литература.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Здравословни и безопасни условия на труд, Металорежещи машини , Технология на машиностроенето, Машинно чертане и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]