Системно програмиране

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

481020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Системно програмиране

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

4810201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Системно програмиране – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с програмиране за разработване на софтуер; обектно-ориентирано програмиране – работа в среда VisualStudio.net; програмиране в Интернет среда- HTML, CSS, Java, JavaScript; пълно и задълбочено изучаване на продуктите от Microsoft Office; архитектура и организация на бази от данни; компютърна графика и дизайн – CorelDraw, AdobePremiere, DreamWaver; администриране на компютърни системи и мрежи.

Основни дейности – Контрол и управление на основните ресурси на компютърната система, периферни устройства и мрежова среда; инсталиране, конфигуриране и администрация на необходимия системен и приложен софтуер; създаване на програмни продукти, като се използват процедурни и обектно ориентирани езици за програмиране; създаване и поддръжка на бази от данни и приложения за тях; създаване на web приложения.

Отговорности и задължения – Създаване на програмни продукти по готов проект, като се прилагат математически подходи и се използват процедурни и обектно ориентирани езици за програмиране. Администриране, поддържане и архивиране на база данни. Тестване, внедряване и настройване според изискванията на клиента. Разработване на приложения с бази данни по готов проект. Създаване на уеб съдържание по зададен проект. Осъществяване на контакт с клиент и др.

Възможно работно време – Работното време е с нормална продължителност, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Системният програмист може да работи като самонаето лице и работното време в този случай е гъвкаво; може да се наложи да работи през почивните дни или извън работно време при приключване на конкретен проект.

Възможни контакти – Професионални контакти с администрацията и специалистите на фирмата, организацията, учебната институция, в която работи. Също така с клиенти, представители на държавни и частни организации и фирми, банки, научни институти и др.

Полезна информация – Работата може да изисква чести срещи с клиенти.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Системните програмисти намират професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника и др.

Възможности за допълнителни придобивки – Според фирмената политика.

Ресурси, с които трябва да се работи – компютри, операционни системи, алгоритмични езици, операционни системи, технически средства за печат, графика и анимация, специализирана литература, програмна документация, нормативни източници и др.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Работата предполага продължително стоене пред компютър

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Електроника и автоматизация.

Организации/ институции, в които може да се реализира – IT компании.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Оперативен техник в областта на информационните и комуникационните технологии
  • Техник по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационните технологии“, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Системен програмист”, могат да продължат обучението си за придобиване на квалификация по други професии/специалности от професионално направление „Компютърни науки“.

Професионални сдружения и организации – Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ – http://www.sai.infotel.bg/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Умение за логическо и прогностично мислене; способност за генериране на идеи и нестандартни решения; способност за опазване на търговска и производствена тайна.

Необходими знания и умения – Завършилият специалността трябва да може: да поддържа и актуализира системен, приложен и специален софтуер; да оперира с най-новата технология и със съвременен програмен инструментариум за разработване на софтуер; да работи с базови управляващи структури, указатели и масиви; да реализира програмен продукт по предварително изготвен план; да умее да работи с колегите и с различни клиенти и др.

Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно и/или квалификационно равнище за ученици е завършено основно образование. За лица, навършили 16 години: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Информатика“.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Програмиране, Основи на компютърните системи, Приложни програмни системи, Обектно ориентирано програмиране, Технология на програмирането, Микропроцесорни системи, Компютърна графика и дизайн, Компютърни мрежи и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]