Снабдител

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

СНАБДИТЕЛ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

345080

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Снабдител

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3450801

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Снабдител – първа степен на професионална квалификация. По тази специалност се придобиват знания и умения относно организацията на снабдяването със стоково-материални ценности, инвентар, съоръжения, обзавеждане и т.н, необходими за нормалното функциониране на предприятието или организацията.

Основни дейности – Снабдителят извършва дейности по заявяване и закупуване на стоки и материали, необходими за функционирането на предприятието или организацията. Определя потребностите от стоково-материални ценности; проучва пазар; договаря и сключва договори с доставчиците. Организира и контролира цялостния процес на доставка.

Отговорности и задължения – Снабдителят изготвя поръчки и заявки, организира, придружава и контролира правилното транспортиране на стоките и материалите и оформя отчетните документи за целия процес на доставка при тяхното предаване в склада. Проверява съответствието между фактическото състояние на стоки и материали, както и отразените в придружаващите документи реквизити. Снабдителят получава заявки за потребностите от стоки и материали, проучва офертите на доставчиците и избира най-благоприятните ценови равнища за доставка. Той поддържа картотека за доставяните стоково-материални ценности и данни за доставчиците. Снабдителят подготвя и представя в счетоводството текущи и периодични стоково-материални и финансови справки и отчети.

Възможно работно време – Работното време на снабдителя е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда.

Възможни контакти – Вътре в организацията снабдителят комуникира с колеги, свързани с процесите на снабдяването, потребители на доставяните стоково-материални ценности и счетоводството. Външните контакти на снабдителя са с доставчици, отговорници на складове, транспортни работници, счетоводители, касиери и др.

Полезна информация – В индустриалните предприятия той разработва месечен график за материалното осигуряване на производството и координира доставките на материали. В търговските предприятия и услугите разработва месечен график за осигуряване на стоки и материали съгласно потребностите и сезонните особености. Снабдителят следи за спазването на графиците.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Снабдителят извършва трудовата си дейност в предприятия и организации от различни отрасли на стопанството.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – При изпълнение на служебните си задължения снабдителят попълва отчетни документи, свързани с процеса на доставката на стоково-материалните ценности. Той получава парични суми и извършва плащания на доставки в брой.

Ресурси, с които трябва да се работи – Стоково-материални ценности (суровини, материали, машини, съоръжения, инвентар, горива, резервни части и др.), които са обект на доставка; разплащателни средства; транспортни средства; складово оборудване; технически средства (компютърни конфигурации, касови апарати, броячни машини и др.); стандартно офис оборудване и консумативи (бюра, каси за ценности, телефон, факс, нормативни документи и др.).

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Секретарски и административни офис дейности.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Снабдителят извършва трудовата си дейност в държавни и частни организации и предприятия от различни отрасли на стопанството.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Експедитор, стоки и товари
  • Оператор, определяне на маршрута на товарите
  • Отчетник, насочване на товари
  • Получател, товари
  • Склададжия
  • Снабдител, доставчик
  • Стоковед
  • Домакин, склад
  • Отчетник, планиране на материали

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Снабдител”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. Могат да продължат обучението си за придобиване на по-висока степен на професионална квалификация по професии от същото професионално направление или област на образование.

Професионални сдружения и организацииhttp://bssa-bg.com/ – Българската Асоциация на Корабните Снабдители

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – наблюдателност, съобразителност, самодисциплина, отговорност, коректност, лоялност, комуникативност и др.

Необходими знания и умения – Познава и спазва изискванията за документиране на доставките на стоки и материали; Умения за работа с отчетна документация; Умение за планиране и организиране, за работа в екип; Умения за работа с компютър и офис техника и др. • Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Икономика на предприятието , Финанси, Въведение в снабдяването, Стокознание, Отчетност в снабдяването, Организация на доставките и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]