Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Сътрудник социални дейности

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

762020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

7620202

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания – трета степен на професионална квалификация. Образованието е свързано с усвояване на психологическите особености на децата и възрастните с увреждания, специфичните им потребности и методите за социалното им подпомагане и консултиране.

Основни дейности – Сътрудникът социални дейности участва в изпълнението на социални дейности, информира, проучва, подпомага планирането на мерки и дейности, подпомага извършването на социална работа, включително мобилна, познава и прилага законовите и подзаконови нормативни актове в сферата на социалното подпомагане чрез социални помощи и социални услуги, закрилата на детето, семейните помощи за деца и интеграцията на хората с увреждания, извършва административно-документална работа.

Отговорности и задължения – Основните отговорности на сътрудника социални дейности са: поддържане на различни видове регистри; поддържане на контакти и организиране на срещи със специалисти и с клиенти; подпомагане на взаимодействието между институции и звена, работещи с деца; информиране на възрастните хора относно условията и реда за постъпване в социални заведения.

Възможно работно време – Възможност за нормирано или гъвкаво работно време.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Задълженията на сътрудника на социални дейности са свързани с познаване и прилагане на основните законови и подзаконови нормативни актове в сферата на социално подпомагане чрез социални помощи и социални услуги, закрила на детето, интеграцията на хората с увреждания, както и други имащи отношение към изпълнение на преките задължения – Закон за социално подпомагане (ЗСП), Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), Закон за закрила на детето (ЗЗД), Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД), Закон за хората с увреждания (ЗХУ), Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ), Закон за семейни помощи за деца (ЗСПД), Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД), Закон за социалните услуги (ЗСУ), Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ), Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца (НКССУД), Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, Кодекс за социално осигуряване (КСО), Семеен кодекс (СК) и др.

Полезна информация:

http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp – Линк към Агенция за социално подпомагане

http://www.detebg.org/ – Фондация” За нашите деца”
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите квалификация по професията „Сътрудник социални дейности“ могат да се реализират в държавни и социални институции, в неправителствени организации и частни фирми.

Възможни контакти – Сътрудникът социални дейности работи със социални работници, с хора със социални и личностни проблеми и с техните близки, с представители на законодателната, изпълнителна и съдебна власт.

Усилия, които трябва да се полагат – Широкият спектър от социални услуги и необходимостта от тяхното адекватно изпълнение изисква непрекъснато усъвършенстване и повишаване на квалификацията от занимаващите се със социално подпомагане.

Ресурси, с които трябва да се работи – Сътрудникът социални дейности използва в дейността си нормативни документи, педагогическа литература, компютър, телефон, факс, канцеларски пособия.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Сътрудникът социални дейности упражнява професията си в сферата на социалните услуги.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Сътрудникът социални дейности работи „на терен“ – там, където има нужда от неговата помощ – в дома, в семейството на нуждаещите се от социална помощ; в дирекция за социално подпомагане; в структурите на Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта и поделенията й, Агенция за социално подпомагане, Министерство на вътрешните работи, в неправителствени организации и др.

Длъжности, които могат да се заемат – Придобилият трета степен на квалификация по професията „Сътрудник социални дейности“ може да заеме следните длъжности:

 • Стажант-сътрудник, социални дейности
 • Сътрудник, социална работа
 • Сътрудник за социална работа с деца
 • Сътрудник за социална работа в отдел „Социална закрила”
 • Сътрудник за социална работа със семейството
 • Сътрудник, социални дейности
 • Сътрудник, социални дейности (лица с аморално поведение)
 • Сътрудник, социални дейности за работа с лица с увреждания
 • Сътрудник, социални дейности (в социална услуга)
 • Сътрудник, социални дейности (лица, извършили престъпления)
 • Сътрудник, социални дейности (община)
 • Сътрудник, социални дейности (в социално предприятие)
 • Сътрудник, социални дейности (семейно планиране)
 • Сътрудник, социално подпомагане и ориентиране (затвор)
 • Сътрудник, работа със зависимости, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по една от двете специалности на професията, могат да се обучават по друга професия от професионално направление „Социална работа и консултиране”, като обучението им по задължителната професионална подготовка се зачита.

Професионални сдружения и организации http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp – Агенция за социално подпомагане https://bg-bg.facebook.com/basw.bg – Българска Асоциация на Социалните Работници (БАСР) Дружество на социалните работници и социални педагози в България Сдружение „Национална асоциация на български частни трудови посредници“

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – За да може успешно да практикува професията си, сътрудникът социални дейности трябва да притежава личностни качества като комуникативност, дискретност, съпричастност, социална компетентност, толерантност, тактичност и емоционална стабилност.

Необходими знания и умения – Необходимо е сътрудникът социални дейности да познава различните форми на социална работа, да притежава умения за делово общуване, за работа с нормативни документи и за комуникация с различни типове хора.

Изисквана степен на образование – Изискванията за входящото минимално образователно равнище за ученици е завършено основно образование. За лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Социални услуги“. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Професионална етика, Детска психология, Семейна педагогика, Методи на социална работа, Модели на социална интеграция, Социални институции, Обща грижа за хората с увреждания, Социално законодателство и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити по теория и практика на професията http://www.mon.bg/-Национални изпитни програми

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]