Спорт

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Помощник-треньор

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

813100

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Спорт

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8131001

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Спорт – трета степен на професионална квалификация. Основната задача на помощниктреньора е чрез тренировъчни занимания да подготви, възпита и доведе спортуващите до положителни резултати.

Основни дейности – В трудовата си дейност помощник-треньорът използва и създава определени средства и методи на тренировка: физически упражнения, игри, различни видове спорт, дава знания, изгражда двигателни умения и навици в рамките на дадените му от треньора правомощия. Помощник-треньорът работи със специфични за неговия спорт съоръжения, уреди, тренажори, екипировка на състезателите.

Отговорности и задължения – Организира и контролира спазването на правилата за безопасност. Прилага основните процедури в случай на природни бедствия (пожар, наводнение и др.), терористичен акт или други в местата за провеждане на спортни занимания. Проверява готовността на помещенията, спортно-техническите съоръжения и устройства за провеждането на тренировъчните занимания.

Възможно работно време – Според зададеното от организацията, или директно от клиента на помощник – треньора.

Възможни контакти – Със състезатели, ръководители на спортните организации, колеги, спортни лекари, рехабилитатори, масажисти, методисти, хора от поддържането на спортните съоръжения, спортни организатори, съдии по време на състезания, представители на медиите и други.

Полезна информация – Българска асоциация за здраве и фитнес (БАФЗ): http://bahf.bg/
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Във всички спортни организации – спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации, както и в професионални спортни клубове.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Помощник-треньорът трябва да притежава организационни умения за провеждане на тренировъчни занимания.

Ресурси, с които трябва да се работи –Може да работи в учебно-тренировъчни кабинети и спортни зали на обучаващата институция, в закрита и открита материална спортна база – стадиони, открити спортни площадки, басейни, лекоатлетически писти на други спортни организации и фирми, където обучаваните ще провеждат предвидената спортнопедагогическа практика в зависимост от изискванията на вида спорт.

Полезна информация – Българска треньорска школа по футбол: http://www.bfcs.bg/

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Спорт

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Всички спортни организации – спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации, както и в професионални спортни клубове.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Треньор
  • Помощник – треньор

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Помощник-треньор“, могат да продължат обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „Треньор“ или по друга професия от професионално направление „Спорт“.

Професионални сдружения и организации http://coach-bg.com/ – Българска асоциация на треньорите (БАТ)

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Особеностите и условията на труд изискват от помощниктреньора по вид спорт да бъде дисциплиниран, наблюдателен, издръжлив при продължително физическо натоварване, лоялен и отговорен, с нагласа за точно и прецизно изпълнение на заповеди, инструкции и указания, да използва съвременна справочна и каталожна литература, професионален софтуер и компютър с интернет. Организационните умения и уменията за работа в екип са от ключово значение за практикуване професията на треньора по вид спорт

Необходими знания и умения – Организационните умения и уменията за работа в екип са от ключово значение за практикуване на професията.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за ученици – завършено основно образование. За лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Услуги за личността“. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Къде може да се усвои – В спортни училища и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Теория и методика на кондиционната подготовка, Биомеханика и биомеханичен анализ на физическите упражнения, Спортна медицина и хигиена, Спортна психология, Спортен масаж, Адаптирана физическа активност и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията http://mpes.government.bg/ – Национални изпитни програми

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]