Спортно-туристически дейности

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

813010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Спортно-туристически дейности

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8130101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Спортно‐туристическа дейност – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с планиране, организиране и провеждане на различни спортно‐туристически дейности (планински летни и зимни спортно‐туристически дейности – пешеходен туризъм и трекинг, ориентиране, алпинизъм, спортно катерене, планинско колоездене, конен туризъм, алпийски ски, снегоходене; водни спортове и воден туризъм – рафтинг, каякинг (речен или морски), уиндсърфинг; други – тенис на корт, плажни спортни игри, подвижни игри и спортни гимнастики).

Основни дейности – Помощник‐инструкторът по спортно‐туристическа дейност извършва преценка за формиране на подходяща група за подготовка и провеждане на спортно‐ туристически мероприятия съобразно индивидуалните особености на участниците. Той работи съвместно с инструктора по спортно‐туристически дейности. Запознава участниците с характеристиките и параметрите на спортните уреди и другите технически средства за провеждане на съответната спортно‐туристическа дейност.

Отговорности и задължения – При изпълнение на професионалните си задължения помощник‐инструкторът по спортно‐туристическа дейност изпълнява указанията и разпорежданията на инструктора по спортно‐туристическа дейност, на прекия си ръководител и на работодателя.

Възможно работно време – С нормална продължителност, като понякога е възможно да работи и през почивните и празничните дни.

Възможни контакти – Установява професионален контакт с ръководството на фирмата, с инструктора по спортно‐туристическа дейност и със спортуващите.

Полезна информация: http://btsbg.org/ ‐ Български туристически съюз (БТС)
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Помощник‐инструктор по спортно‐туристическа дейност“ може да работи във всички спортни организации, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно‐административна дейност по един или няколко вида спорт и туристически дейности (практики).

Реализация – Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по професията „Помощник ‐ инструктор по спортно‐туристическа дейност“, може да работи на кораби за круизен туризъм, където има условия за провеждане на спортно‐туристически дейности, в хотели, както и в други подходящи места, които се занимават с организиране на различни видове спортно‐туристически дейности.

Полезна информация: http://www.bftourism.net/ ‐ Българска федерация по туризъм (БФТ)

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Спорт и туризъм.

Организации/институции, в които може да се реализира – Придобилият квалификация по професията „Помощник – инструктор по спортно‐туристическа дейност“ може да се реализира в спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации.

Длъжности, които могат да се заемат :

  • Инструктор, спортен
  • Помощник ‐ треньор
  • Агент, спорт

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Помощник‐инструктор по спортно‐туристическа дейност“, могат да продължат обучението си по същата специалност за придобиване на четвърта степен на професионалната квалификация по професията „Инструктор по спортно‐ туристическа дейност“. Те могат да повишават придобитата квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно‐квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации – Български туристически съюз, Българска федерация по туризъм.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Особеностите и условията на труд изискват от помощник‐ инструктора по спортно‐туристическа дейност да бъде дисциплиниран, наблюдателен, издръжлив при продължително физическо натоварване, лоялен и отговорен, с нагласа за точно и прецизно изпълнение на инструкции и указания.

Необходими знания и умения – Помощник‐инструкторът по спортно‐туристическа дейност трябва да притежава умения за работа в екип и за решаване на конфликти. При необходимост трябва да умее да използва средствата за гасене на пожари и да оказва долекарска помощ.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е: завършени VII клас или основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията, получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Организация и провеждане на спортно‐туристически дейности, Туристическа анимация, Хранене и спорт, Спортно‐туристически съоръжения, Медицинско осигуряване и спортно‐туристически дейности, Спорт и социално дело и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията .

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]