Стоманобетонни конструкции

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Строител – монтажник

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

582040

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Стоманобетонни конструкции

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5820401

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Стоманобетонни конструкции – втора степен на професионална квалификация. По тази специалност се придобиват знания относно подготовката и извършването на монтаж на стоманобетонни елементи.

Основни дейности – Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Строител-монтажник“ може да извършва подготвителни работи на строежа, монтира и демонтира конструкциите на сградите и съоръженията от сглобяеми стоманобетонни елементи и метални конструкции. Участва при извършване на довършителни работи, като изпълнява преградни стени, окачени тавани, предстенни обшивки и облицовки, сухи подове и монтира/демонтира различни видове дограма. Изпълнява вътрешни и външни, хидро-, топло- и пароизолации. Изпълнява дейности по топлоизолация на ограждащите елементи на сградите: изолации на стени, на покриви, открити подове и подове над неотопляеми пространства.

Отговорности и задължения – Монтира конструкциите на сградите и съоръженията от сглобяеми стоманобетонни елементи и метални конструкции. Участва при извършване на довършителни работи, като изпълнява преградни стени, окачени тавани, предстенни обшивки и облицовки, сухи подове. Монтира различни видове дограма. Изпълнява вътрешни и външни, хидро-, топло- и пароизолации. Изпълнява дейности по енергийно саниране на ограждащите елементи на сградите,изолации на стени, на покриви, открити подове и подове над неотопляеми пространства. Може да извършва дейности по заваряване.

Възможно работно време – Работното време е съгласно определеното в Кодекса на труда, но с различна интензивност през отделните сезони. Възможна е работа на смени, извънредна работа, свързана с особеностите на технологичните процеси в строителството.

Възможни контакти – При трудовите си дейности работи самостоятелно или в екип (звено, бригада и др.) и изпълнява стриктно поставените му задачи от прекия ръководител. Когато работи самостоятелно, има контакти с клиенти и доставчици на строителни материали.

Полезна информация – Строителят-монтажник работи с универсални строителни инструменти (нивелир, мастар, отвес, ролетка, лопата, маламашка, мистрия, стоманена четка, клещи, отвертка, чук, трион и др.), използва и специфични строителни инструменти, различни електроинструменти, лека строителна механизация. Разчита техническите параметри, експлоатира правилно и поддържа в изправност машините и съоръженията, обучава се за работа с нови машини и съоръжения.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Реализира се в жилищното строителство, строителството на офис сгради и търговски площи – хипермаркети и търговски центрове, в промишленото строителство, логистични центрове и др.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от социалната политика на фирмата или работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Работи се предимно на открито при различни атмосферни условия – често при повишена запрашеност и шум, с опасност от физически, химически, електрически въздействия, на височина и при други екстремни условия, криещи висок риск за здравето и сигурността. Строителят-монтажник със специалност „Сухо строителство“ работи предимно на закрито, като тези рискови условия липсват.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Строителство

Организации/ институции, в които може да се реализира – Строителите-монтажници се реализират в държавни и частни строителни и ремонтно-строителни фирми.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Строител, жилища с традиционни материали (дърво, тръстика и др.).
  • Зидар
  • Зидаромазач
  • Каменоделец
  • Арматурист
  • Бетонджия
  • Кофражист, бетонни отливки
  • Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий
  • Дърводелец
  • Монтажник скеле и др.

Възможности за кариерно развитие – След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Строител-монтажник“, обучаваният може да се обучава по друга професия с възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като при обучението единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка и по отрасловата професионална подготовка се зачитат.

Професионални сдружения и организации:

http://www.ksb.bg/ – Камара на строителите в България

http://register.ksb.bg/ – Централен професионален регистър на строителя

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – нагласа за спазване на трудовата и технологичната дисциплина; умение и желание за работа в екип; лоялност, нагласа за спазване правилата за безопасност за противопожарна защита и за опазване на околната среда; инициативност – бърза и правилна реакция при възникване на сложни и непредвидени ситуации; професионализъм. Издръжливост на работа при еднообразна рутинна дейност; сръчност, концентрация на вниманието и наблюдателност.

Необходими знания и умения – Познаване на стандартизираната строителна терминология, на строителния процес и участниците в него. Трябва да умее да поема отговорност за имуществената база, за сроковете на изпълнение на поставена задача, да работи в екип и да спазва йерархичната подчиненост. Да разчита техническа документация (схеми, проекти, технологични карти, нарядни бланки, правилници, инструкции и др.).

Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно равнище за ученици е завършено основно образование. За лица, навършили 16 години – завършен първи гимназиален етап. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация е придобита първа степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Архитектура и строителство“. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Къде може да се усвои – Професията „Строител-монтажник“ може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Ръчни инструменти, Инвентарни средства, Технология на строителството , Изпълнение на монтажни дейности, Безопасни и здравословни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност, Строителни материали и изделия , Ел. инсталации и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:

http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]