Стругарство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

СТРУГАР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

521100

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Стругарство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5211001

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Стругарство – първа степен на професионална квалификация. В учебното съдържание по професията „Стругар” са обхванати знания и умения, необходими за изпълнение на основните трудови дейности по професията. След завършване на обучението стругарят разбира организацията на машиностроителното производство. Познава основните машиностроителни материали. Може да разчита и намира информация в конструктивна и технологична документация. Познава и прилага технологии и методи за обработване на конструкционни материали чрез рязане. В своята работа стругарят спазва инструкциите в регулативните норми, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Основни дейности – Стругарят извършва стругарски обработки, които включват рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия (отрязване на заготовки, свредловане на централен отвор в повърхнина, прорязване на радиален канал, нарязване на резба с флашка и метчик). Стругарят разпознава металите по механичните и технологичните им свойства. Избира машиностроителните материали и заготовки в зависимост от конкретната трудова задача. Разчита правилно маркировката на материала. Той подменя стругарски нож или друг режещ инструмент, контролира размерите на обработвания детайл с помощта на калибри, шублер и микрометър, разчита формата, размерите и техническите изисквания за обработвания детайл в машиностроителен чертеж.

Отговорности и задължения – Стругарят поема отговорност за организиране на работното си място и за осъществяване на ефективна и безопасна работа на струговата машина, за подготовка на стругарските ножове и друг вид режещиинструменти за работа. Той е задължен да контролира и оценява точността и качеството на детайла, да изработва годна и качествена машиностроителна продукция. • Възможно работно време – Нормирано работно време.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорности в зависимост от вида и начина на обработка на конструкционните материали. [email protected]/www.bbk.bgcatalog.com – Българска браншова камара по машиностроене.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Стругарят има възможност да работи в машиностроителни предприятия, цехове и работилници за обработване на метали.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на нова техника и повишаване качеството на изработваните изделия. Трудности: повишен шум и вибрации, а така също продължително физическо натоварване.

Ресурси, с които трябва да се работи – Металорежещи и металообработващи машини, машиностроителни материали, инструменти и приспособления, измервателни уреди.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Машиностроене.

Организации/институции, в които може да се реализира човек – Предприятия, гаражи, сервизи.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Стругар
  • Фрезист
  • Шлайфист и др.

Възможности за кариерно развитие – Може да продължи обучението си по сродни професии с по-висока степен на професионална квалификация. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения, да валидира допълнително придобити компетентности.

Полезни връзки

www.aot-bg.com/ – Асоциация за обучение в транспорта

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Устойчивост на вниманието, дисциплинираност, технически усет, работоспособност, физическа и психическа издръжливост и др..

Необходими знания и умения – Знания за технологии и методи за обработване чрез рязане на конструкционни материали, за свойствата и предназначението на машиностроителни материали. Умения да ползва информация за изработване на детайли от специализирана каталожна и справочна литература.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Здравословни и безопасни условия на труд, Машинно чертане, Металорежещи машини, Технология на машиностроенето, Електротехника и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]