Търговия на едро и дребно

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

341040

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Търговия на едро и дребно

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3410401

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Търговия на едро и дребно – трета степен на професионална квалификация. По време на изучаването на тази специалност се придобиват знания относно проучване на пазара, процеса на сключване на договори за продажба, извършване на финансови операции, доставянето на стоките на клиентите и др. Придобиват се умения за водене на преговори, за използване на различни търговски техники, за презентиране и др

Основни дейности – Търговският представител посредничи при продажби на стоки или услуги между фирмата/предприятието, в което работи, и други търговски обекти, предприятия или физически лица.

Отговорности и задължения – Систематизира информацията за продуктите и стоките, която използва като търговски представител. Проучва пазара. Консултира и демонстрира на клиентите качествата на предлаганите стоки и условията за покупката им, като използва рекламни материали – каталози, проспекти, брошури и др. Поддържа постоянен контакт с клиентите: приема поръчки по телефон, факс и електронна поща; обработва ги; изготвя оптимален график; осъществява доставката на стоката/услугата. Търговският представител подготвя всички документи (оферти, договори, допълнителни споразумения, анекси и др.), свързани с продажбата на продуктите и услугите. Регистрира и контролира продажбите и търговските контакти чрез индивидуални картони на клиенти. Изпълнява финансови операции, свързани с разплащания за осъществените продажби. Приема рекламации от клиенти.

Възможно работно време – Работното време на търговския представител е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда.

Възможни контакти – Търговският представител е подчинен на мениджър продажби (търговски директор) и комуникира със счетоводител, мениджъри, началник-склад, доставчици, транспортни работници, клиенти и контролни органи.

Полезна информация – Търговският представител работи както в офиса на фирмата/предприятието, така и на места, посочени от клиентите. Той използва офис техника, включително компютър с програмни продукти за текстообработване, електронни таблици, интернет, презентации, логистика и др. Използва чужд език при работа с документацията на предлаганите стоки и комуникацията с чуждестранни клиенти.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Търговските представители са много търсени, тъй като почти всички фирми и предприятия в съвременната икономика предлагат стоки или услуги. Притежаващите качествата на „истинския” търговец имат възможности за получаване на високи доходи.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Усилия, които трябва да се полагат – Търговският представител трябва отлично да познава качествата на предлаганите продукти, както и стоковедните характеристики, изискванията за транспорт и съхранение. Привличането на нови клиенти е от голямо значение за оформянето на трудовото възнаграждение. Изисква се добро познаване на конкуренцията.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Търговският представител носи материална и финансова отговорност за поверените му материални и парични ценности. Отговаря за предаването на стоките по асортимент, количество, вид и цена, които са посочени в придружаващите документи. От него се изисква да бъде лоялен към работодателя, да не злоупотребява с оказаното му доверие и да не разпространява поверителни сведения, съставляващи търговска тайна.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – търговия на едро и дребно.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Частни и държавни фирми и предприятия от всички отрасли на стопанството, които произвеждат стоки, продават стоки или услуги.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Търговски представител
  • Търговски агент
  • Търговски помощник
  • Специалист продажби
  • Търговски пътник
  • Консултант продажби
  • Дистрибутор
  • Рекламен агент

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Търговски представител“, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образованиe

Професионални сдружения и организации

http://bra-bg.org/ – Българска ритейл организация /Първата асоциация на търговците на дребно в България

http://www.bia-bg.com/member/17 – Съюз на търговците в България

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – търговски нюх, инициативност, комуникативност, отговорност, търпение и упоритост. Да има нагласа за динамична работа и бързо вземане на решения.

Необходими знания и умения – Умения да води преговори и да убеждава. Умения да оформя делова кореспонденция. Висока компютърна грамотност – програми за текстообработване, електронни таблици и презентации. Добър външен вид и добри обноски. Умение за работа с офис техника. Ползването на чужд език и притежанието на шофьорска книжка са предимство.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии и в Центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Бизнес комуникации, Предприемачество, Фирмено право, Икономика на търговията, Стокознание, Електронна търговия, Маркетинг и реклама, Организация и техника на търговските плащания, Търговско счетоводство и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]