Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ХИМИК - ТЕХНОЛОГ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

524011

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5240110

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности свързани с познаване и прилагане на технологичните процеси за производство на фармацевтични и парф

Основни дейности – Обучението по професията ”Химик-технолог” има за цел формиране на професионални знания, умения и компетентности за организиране, осъществяване и контрол на технологичните процеси във всяко едно от производствата, посочени по-горе като специалности. Химик-технологът работи с машини, уреди и апарати в различни химични производства, осъществява наблюдение и контрол на технологичните процеси. При отклонения в параметрите на технологичния процес и дефекти в крайния продукт той предприема съответни мерки. Химик-технологът осъществява контрол върху качеството на изходните суровини и тяхното поетапно включване в технологичния процес. Следи за правилното провеждане на анализите и разчитането на получените резултати. Организира и контролира работата при подготовката на суровините и изходните продукти.

Отговорности и задължения – Химик-технологът поема отговорности за нормалното протичане на химико-технологичните процеси. В задълженията му се включва контрол върху правилната експлоатация на оборудването и неговото поддържане. Той притежава компетентности за управление на техниката и за осъществяване на контрол върху всеки етап от технологичния процес. Химик-технологът организира работата на екипа от оператори и работници, разпределя техните задачи. Поема отговорности за опазване на околната среда – въздух, води и почви. Реалните производствени условия налагат той да може да заема няколко работни места в дадено производство и да познава особеностите на технологичните процеси.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време е 8 часа, в стоящо положение и в движение.

Възможни контакти – с ръководители, с членовете на екипа – оператори, работници и др.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на трудови дейности в зависимост от организацията на производството и спецификата на произвежданата продукция.

юмерийно- козметични продукти.

 
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – във всички химични производства.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

 Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на нови производства, с доказана потребност за бита, за медицината, различни области на промишлеността, селскостопанската дейност и др. Предизвикателствата се свързват с уменията за работа със специализирани програмни продукти, усвояване на чужд език на ниво професионална комуникация. Необходимостта от повишаване на квалификацията е основно предизвикателство пред химик-технолога.

Ресурси, с които трябва да се работи – различни изходни материали – химически вещества, машини, уреди, апарати, контролни прибори, резервоари, транспортни средства.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Химичeски технологии.

Организации/ институции, в които може да се реализира – в различни фирми, цехове за производство на химически продукти, лаборатории и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Технолог, биотехнологичен синтез
 • Технолог, кожарско и кожухарско производство
 • Технолог, нефт
 • Технолог, нефтохимичен синтез
 • Технолог, преработване на нефт и газ
 • Технолог, продукти от природен газ и тяхното разпространение
 • Технолог, силикатни технологии
 • Технолог, технология на каучука
 • Технолог, технология на пластмасите
 • Технолог, химик
 • Технолог, химични влакна
 • Технолог, химични процеси
 • Технолог, целулоза, хартия и картон
 • Технолог, технология на полимерите

Възможности за кариерно развитие – Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по професията „Химик-технолог“, може да се обучава за придобиване на квалификация по професиите с придобиване на трета степен на професионална квалификация – „Лаборант“, „Технолог в силикатните производства“, „Биотехнолог“. При обучението единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка и по отрасловата професионална подготовка се зачитат. При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.

Полезни връзки:  Браншови организации: www.bnaeopc.com – Българска национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика; Изпратете Имейл – Национална асоциация за биогорива в България

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – поемане на отговорност, технически усет, точност и прецизност в работата и др.

Необходими знания и умения – за съхранение на изходни суровини и продукти; етапите на технологичните процеси в съответното производство; работа със софтуерни продукти; технологичен анализ и контрол; параметрите на технологичния режим и професионална реакция при настъпили отклонения; откриване на причинно- следствени връзки; умения за взимане на решения, умения за упражняване на контрол и оценка, умения за организира не на работата на екип, правилно реагиране при аварийна ситуация и др.

Изисквана степен на образование – Иискванията за входящото минимално образователно равнище за ученици е завършено основно образование. За лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация (СПК) е придобита втора СПК по професия от област на образование „Техника“. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес комуникации, Чужд език по професията, Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия, Физикохимия, Микробиология, Технология на специалността, Технологичен анализ и контрол, Електротехника и електроника, Автоматизация на производството, Процеси и апарати и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]