Технология на полимерите

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ХИМИК - ОПЕРАТОР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

524060

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Технология на полимерите

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5240606

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Технология на полимерите – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за прилагане на технологиите за производство на полимери, обслужва машини апарати и съоръжения, свързани с производствените процеси.

Основни дейности – Химик-операторът работи с машини, уреди и апарати в различни химически производства. При отклонения в параметрите на технологичния процес и дефекти в крайния продукт уведомява технолога или ръководителя на производството. Той поддържа техническото състояние на машините и докладва за констатирани проблеми в работата им. Нанася данни от контролните уреди в съответните протоколи. Много от операциите в технологичните процеси се контролират от специализиран софтуер, което налага усвояване на компетентности за ползване на такива програми. Химик-операторът, под контрола на технолога, подготвя изходните суровини за тяхното поетапно включване в технологичния процес. В своята работа той спазва хигиенните изисквания и тези за опазване на околната среда – въздух, води и почва.

Отговорности и задължения – Химик-операторът поема отговорности за осъществяването на технологичните производства, които крият опасности за живота и здравето на хората, за замърсяване на околната среда. Той реагира професионално при всяко отклонение от нормалните параметри на технологичния процес – налягане, температура, вискозитет, отделяне на газове и други отпадни продукти. Реалните производствени условия налагат химик-операторът да може да заема няколко работни места в дадено производство. Операторът поема отговорността за отчитане на резултатите от химическите анализи,вписването им в съответната документация и представяне на технолога. Той работи с екип от работници. При необходимост ползва защитни предпазни средства.

Възможно работно време – Операторът може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време е 8 часа. Работи се в стоящо положение и в движение.

Възможни контакти – с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – При тази професия се работи с различни изходни материали – химически вещества, машини, апарати, уреди, контролни прибори и др. Работата е с широк обхват на трудови дейности, в зависимост от организацията на производството и спецификата на произвежданата продукция.

За повече информация относно професията: www.unionchem.org/index.php?page=26 – Съюз на химиците в България.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – във всички химически производства.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Упражняването на професията изисква усвояване на нови производства, с доказани потребности за бита, медицината, различни области на промишлеността, за селскостопанска дейност и др. Предизвикателствата се свързват с уменията за работа със специализирани програмни продукти, ползването на чужд език. Необходимостта от повишаване на квалификацията е основно предизвикателство пред химик-оператора.

Ресурси, с които трябва да се работи – химически вещества, машини, уреди и апарати, софтуерни продукти, резервоари, транспортни средства за пренос на опасни вещества и др

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – химически производства.

Организации/ институции, в които може да се реализира – в различни фирми, цехове за производство на химически продукти, лаборатории и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Апаратчик, химически процеси
 • Машинен оператор, размесване (химически и други сродни на тях процеси)
 • Машинен оператор, гореща камера
 • Машинен оператор, производство на изкуствени торове
 • Машинен оператор, производство на синтетични влакна
 • Машинен оператор, производство на памук, тампони, марли и други
 • Машинен оператор, производство на перилни средства
 • Машинен оператор, фармацевтични продукти
 • Машинен оператор, производство на водороден газ
 • Машинен оператор, производство на линолеум
 • Машинен оператор, производство на смоли

Възможности за кариерно развитие – Операторът може да продължава професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетентности. Той може да обогатява знанията и уменията си, посещавайки различни семинари, курсове и обучения. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация – втора степен. След успешно положени държавни зрелостни изпити те могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки www.bnaeopc.com – Българска национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – точност и експедитивност при изпълнение на задачите, поемане на отговорност, технически усет, прецизност в работата, физическа издръжливост, умения за контрол и оценка на собствената работа, умения за работа в екип и др.

Необходими знания и умения – Тази професия предполага знания за качествата на суровините и материалите за химическите производства, за етапите на технологичните процеси и техните основни параметри, както и за видовете анализи и знания за тяхното интерпретиране.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия, Физикохимия, Микробиология, Технология на специалността, Машини и апарати, Електротехника и електроника, Автоматизация на производството и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]