Текстилно производство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

РАБОТНИК В ТЕКСТИЛНО ПРОИЗВОДСТВО

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

542080

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Текстилно производство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5420801

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Текстилно производство – първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с прилагане на производствени технологии в текстилното производство.

Основни дейности – Работникът в текстилното производство изпълнява различни видове рутинни дейности: складира и разопакова входящи продукти – текстилни влакна, коприни и прежди; подрежда продуктите в складови помещения; извършва ръчно или полумеханизирано очистване на влакна и първична преработка на памук; извършва почистване на инструментите, машините, съоръженията и инсталациите; подготвя тъканите за апретурно-багрилна подготовка; приготвя, претегля и смесва суровини, съставки или обработващи добавки и ги поставя в правилна последователност.

Отговорности и задължения – трудовите си задачи изпълнява при спазване на изискванията за подготовка на суровините и материалите за включването им в технологичния процес. Организира работното си място и спазва хигиенните изисквания. В екипната работа работникът изпълнява задачите, поставени от технолога /или моделиера/, като поема отговорност за качеството на своята работа. В неговите отговорности се включва спазване на здравословни и безопасни условия на труд.

Възможно работно време – на трудов договор или като самонаето лице с нормирано работно време.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работи се с различни изходни материали – текстилни влакна, коприни и прежди, машини, ръчни инструменти и др. Работата е с широк обхват на трудови дейности в зависимост от организацията на производството и спецификата на изработваните изделия. Работи се в седящо положение и в движение.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Упражняването на професията „Работник в текстилно производство” може да става в различни фирми, цехове и ателиета, в условията на частен и семеен бизнес.

Възможности за допълнителни придобивки– в зависимост от практиката на работодателя.

 Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите пред работника в това производство се свързват с усвояване на бързо променящите се техника и технологии, нарастващите изисквания на потребителите към външния вид и качеството на тъканите. Усвоените по време на работа компетентности работникът може да валидира и да получи документ за по-висока квалификация. Трудностите произтичат от рутинните и повтарящи се дейности.

Ресурси, с които трябва да се работи – текстилни влакна, коприни и прежди, машини, ръчни инструменти и други.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Текстилно производство

Организации/институции, в които може да се реализира – в различни фирми, цехове, ателиета за услуги, в условията на частен и семеен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Свилар
  • Секционен майстор
  • Скробвач
  • Сновач
  • Тъкач
  • Зареждач
  • Работник, ръчно изшиване на дефекти на тъкането (дообработка на тъкани)
  • Работник, десенатор на тъкани
  • Работник, възстановяване на влакна и др.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в текстилно производство“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие.

Полезни връзки – Браншови организации от текстилния бранш – https://www.bia-bg.com/news/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – отговорност, точност, прецизност, търпение, трудова дисциплинираност , издръжливост на еднообразни рутинни дейности и др.

Необходими знания и умения – Професията предполага знания за свойствата на текстилните материали, начини за обработка и подготовката им за включване в технологичния процес. • Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални училища, паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни и специални училища, в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Декоративно рисуване, Материалознание, Машинознание, Технология и машини в текстилното (апретурно и багрилно) производство, и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]